تعداد مقالات: 254
178. فضا‌های دیجیتال و سنت خلق محیط‌های انگاره‌گرایانه در صحنه‌پردازی تئاتر معاصر غرب

دوره 22، شماره 1، بهار 1396، صفحه 59-70

اسماعیل شفیعی؛ جلیل خلیل‌آذر؛ نیلوفر ملک


180. فرم، ژانر و هارمونی در قطعه توکاتا اثر هرمز فرهت

دوره 23، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 61-72

محمد رضا تفضلی؛ حسین قنبری احمدآباد؛ همایون آرام فر


181. تحلیل نمایشنامۀ چهرة اُرفه اثر اُلیویه پی، بر مبنای اسطوره‌شناسی

دوره 17، 1(بهاروتابستان 1391)، زمستان 1391، صفحه 63-70

احمد کامیابی مسک


182. موسیقی در دورة غزنویان

دوره 21، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 63-68

سید حسین میثمی


183. دستِ نامرئی: ارتباطِ میانِ صدای بازیگر و دینامیکِ درونی

دوره 25، شماره 1، بهار 1399، صفحه 63-70

مهناز خطیبی؛ مسعود دلخواه


186. سازهای اروپایی در ایرانِ عصر صفوی

دوره 18، 2 (پاییز و زمستان1392)، زمستان 1392، صفحه 66-57

نرگس ذاکرجعفری


187. بررسی تطبیقی قیاس ارسطویی با سکانس‌های شروع پنج فیلم کلاسیک

دوره 20، شماره 1، بهار 1394، صفحه 67-76

محمدجعفر مستشرق؛ احمد الستی؛ امیر حسین خلیلی


189. بررسی بداهه‌پردازی درموسیقی ایرانی براساس پدیده‌شناسی استعلایی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 67-74

مهدی مختاری؛ نرگس ذاکر جعفری


190. شنود موسیقی در آیین زار

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 67-76

مریم قره سو


191. نخل بندی؛ نمونه ای از صحنه آرایی در حوزۀ فرهنگ ایران

دوره 24، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 67-76

زهرا شیخ الحکمایی؛ طاهر شیخ الحکمایی


192. منابع و سرچشمه های سازنده حرکت در تئاتر گارجنیدزه( علمی- پژوهشی)

دوره 25، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 67-76

سید رضا موسوی؛ اسماعیل شفیعی


194. خوانش پسامدرنیستی اسطوره در مرگ یزدگرد

دوره 18، 1(بهار و تابستان1392)، تابستان 1392، صفحه 69-77

ابراهیم محمدی؛ مریم افشار


197. بررسی نقش عناصر بیان نمایشی در تئاتر کودک و نوجوان با رویکرد نمایش درمانی

دوره 3، شماره 42، بهار 1391، صفحه 71-79

سیدحبیب اله لزگی؛ شیما منفردی


198. بررسی ساختاری انیمیشن تلویزیونی، و ارائه الگوی تحلیل متن

دوره 19، 1(بهار و تابستان 1393)، بهار 1393، صفحه 71-82

محمدعلی صفورا؛ کامران افشار مهاجر؛ فاطمه حسینی شکیب


199. پژوهش تطبیقی گونه های کلان کمدی غربی و کمدی سنتی ایرانی

دوره 2، شماره 40، تابستان 1390، صفحه 73-84

نوشین داداشی؛ فرهاد ناظرزاده کرمانی؛ اشرف السادات موسوی لر؛ مهرانگیز مظاهری تهرانی