بر اساس نویسندگان

آ

ا

 • ابراهیمی‌یگانه، هستی [1] کارشناس ارشد رشته نوازندگی موسیقی جهانی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران،
 • احمدی، سیدبدرالدین [1] کارشناس ارشد (مربی آموزشی)، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
 • احمدی، مهسا [1] کارشناس‌ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • احمدیان، ناهید [1] دکترای ادبیات انگلیسی، دانشکده زبانهای خارجی، دانشگاه تهران
 • احمدی زاویه، سید سعید [1] دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشگاه هنر، تهران، ایران
 • ادیبی، مهدی [1] استادیار مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی
 • ازهری راد، مهدی [1] دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
 • اسدی، سعید [1] دانشجوی دکترا ، دانشگاه تهران
 • اسدی، سعید [1] دانش ‏آموختۀ دکتری تئاتر، دانشکدۀ هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • اسعدی، هومان [1] استادیار گروه موسیقی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
 • اسعدی، هومان [1] استادیار گروه موسیقی، دانشکده ی هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
 • اسعدی، هومان [2] استادیار گروه موسیقی، دانشکدة هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • اسفندیاری، شهاب [1] استادیار دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران
 • اسماعیلی، احمدرضا [1] کارشناس ‏ارشد آهنگ ‏سازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • اشرفیان، مرضیه [1] کارشناس ‏‏ارشد نمایش عروسکی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • اصل مرز، مهدی [1] کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه هنر تهران
 • اعتماد سعید، مهدی [1] کارشناس ارشد کارگردانی، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران
 • افروز، غلامعلی [1] استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران
 • افشار، حمیدرضا [2] استادیارگروه نمایش، دانشکده سینما-تئاتر، دانشگاه هنر، تهران
 • افشار، حمیدرضا [1] استادیار دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران
 • افشار، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند
 • افشار مهاجر، کامران [1] استادیار، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر، تهران
 • افهمی، رضا [1] استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
 • افهمی، رضا [1] دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
 • افهمی، رضا [1] دانشیار گروه پژوهش و تاریخ هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
 • اکبری، مجید [1] دکتری فلسفه، عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
 • اکرمی، موسی [1] دانشیار دانشکدة الهیات و فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران.
 • الیاسی، اتابک [1] عضو هیئت علمی گروه آهنگسازی، دانشکدة موسیقی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران
 • الستی، احمد [1] مدرس سینما، مدرسه فیلم تهران
 • الستی، احمد [1] استادیار گروه هنرهای نمایشی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
 • الستی، احمد [1] استادیار گروه هنرهای نمایشی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • الستی، احمد [1] مدرس پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران و مدرسه عالی فیلم تهران.
 • الستی، احمد [1] استادیار گروه هنرهای نمایشی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • امامی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر (گرایش موسیقی)، گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
 • امانی، مجید [1] کارشناس ارشد نوازندگی موسیقی جهانی، دانشگاه هنر، تهران
 • امینی، رحمت [1] استادیار دانشکده‌‌ی هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • امینی، رحمت [1] دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه تهران
 • امینی، رحمت [1] استادیار دانشکدة هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • انصاری، مجتبی [1] گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

ب

 • باقری لویه، سپیده [1] دانشجوی دکترای ادبیات انگلیسی، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
 • بختیاریان، مریم [1] دکتری فلسفه هنر، دانشکده الهیات و فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • براهیمی، منصور [1] مدرس دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر،
 • برزی، یکتا [1] کارشناس طراحی صحنه، دانشکدة هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • برمود، ایریس [1] محقق و عضو گروه مکانیک درخت و چوب، در دانشگاه مونپلیه 2، مونپلیه، فرانسه
 • بزرگمهر، شیرین [1] دانشیار، عضو هیئات علمی دانشگاه هنر تهران، دانشکده سینما و تئاتر
 • بسکابادی، مونس [1] دانشجوی دکترای پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس
 • بصیری، آیدا [1] کارشناس ارشد ادبیات نمایشی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
 • بیگ لو، مرتضی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه هنرتهران، دانشکده سینما و تئاتر
 • بلنداقبال، علیرضا [1] کارشناس ارشد فرهنگ و زبان¬های باستانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • بمانیان، محمدرضا [1] گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • بنی اردلان، اسماعیل [1] دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشگاه هنر تهران
 • بنی اسدی، نسرین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ادیان و عرفان تطبیقی، دانشکدة الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بینای مطلق، سعید [1] دانشیار گروه فلسفة غرب، دانشکدة ادبیات، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • بنویدی، فاطمه [1] دانشجوی دکترای فلسفه، دانشگاه آزاد
 • بنویدی، فاطمه [1] دانشجوی دکتری فلسفة هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
 • بهبهانی، یاسمن [1] کارشناس‌ارشد آهنگسازی، دانشکدة موسیقی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران
 • بهرامیان، اکرم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس
 • بوبان، نگار [1] استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز.

پ

ت

ث

 • ثمینی، نغمه [1] استادیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
 • ثمینی، نغمه [1] استادیار گروه ادبیات نمایشی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی ، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
 • ثمینی، نغمه [1] 1استادیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران
 • ثمینی، نغمه [1] استادیار گروه هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

ج

چ

 • چالش، مریم [1] کارشناس‌ارشدِ نوازندگی موسیقی ایرانی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

ح

خ

 • خاکی، محمدرضا [1] استادیار گروه کارگردانی، دانشگاه تربیت مدرس
 • خاکسار، علی [1] استادیار گروه مطالعات عالی هنر، دانشکدۀ هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • خرمی بنارکی، آناهیتا [1] دکترای علوم اعصاب شناختی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان انستیتو روانپزشکی تهران، تهران، ایران
 • خسروی، زهرا [1] کارشناس ارشد ادبیات نمایشی، دانشکده هنرهای نمایشی وموسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
 • خسروپناه، عبدالحسین [1] دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم
 • خضری، سیداحمدرضا [1] استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • خطایی، سوسن [1] دانشجوی دکترای پژوهش هنر، دانشگاه شاهد و هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجائی
 • خلیلی، امیر حسین [1] کارشناس ارشد سینما، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
 • خلیل آذر، جلیل [1] کارشناس ارشد کارگردانی نمایش، دانشکده‌ی هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • خلیل آذر، جلیل [1] کارشناس ارشد کارگردانی نمایش، دانشکده‌‌ی هنر و معماری‌، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • خلیل آذر، جلیل [1] کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش، دانشکده‌ی هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • خلیل‌آذر، جلیل [1] دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکدة هنر ادیان و تمدن‌ها، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
 • خلیل‌آذر، جلیل [1] دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده‌ی هنر ادیان و تمدن‌ها، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
 • خوئی، مهسا [1] دانشجوی دکترای فلسفة هنر، دانشکده الهیات و فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

د

 • داداشی، نوشین [1] دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا
 • دانش، جابر [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده‌ی هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • دائمی، فائزه [1] دانشگاه تهران. پردیس هنرهای زیبا. دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی
 • دشت پیما، ناصر [1] گروه ادبیات انگلیسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • دلیری، محمدرضا [1] دانشیار گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه علم و صنعت
 • دهقان، علی [1] گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • دهقانپور، حمید [1] استادیار دانشگاه هنر، دانشکدةسینما – تئاتر،
 • دهقانپور، حمید [1] دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد
 • دهقانپور، حمید [1] استادیار دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنرتهران، تهران، ایران.
 • دهناد، ندا [1] کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه شیراز، واحد بین‌الملل، شیراز
 • دورودیان، مریم [1] گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • دولتی فرد، مریم [1] کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز
 • دولتی فرد، مریم [1] دانشجوی دکتری فلسفه هنر، گروه فلسفه و الهیات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

ذ

ر

 • ریاحی، حسن [1] استادیار گروه موسیقی دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
 • رادمهر، پژمان [1] دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران
 • رازی زاده، علی [1] دانشجو
 • رجب‌زاده طهماسبی، علی [1] استادیار دانشکدة تولید رادیو و تلویزیون، دانشگاه صدا‌و‌سیما، تهران، ایران
 • رشیدی، صادق [1] مدرس دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران،تهران، ایران
 • رهبر، ایلناز [1] کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس
 • رهبر، ایلناز [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده عمران، معماری و هنر، گروه هنر.
 • رویایی، طلایه [1] استادیار پژوهش (عضو هیأت علمی)پژوهشگاه میراث فرهنگی
 • روشندل، رامین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آهنگسازی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه تهران
 • رویین، علی [1] کارشناس مرکز رشد هنر و علوم انسانی، در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس
 • رئیسی، پویا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تهیه کنندگی نمایش، دانشکده تولید، دانشگاه صدا و سیما، تهران،
 • رئیسی، صدیق [1] دانشیار مهندسی صنایع، دانشکده صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ز

س

ش

ص

 • صیاد، علیرضا [1] استادیار دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر
 • صیاد، علیرضا [1] دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
 • صیاد، علیرضا [1] دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • صافی، حسین [1] کارشناس ارشد، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
 • صائبی، مهدی [1] کارشناسی ارشد سینما، دانشکده سینما و تتئاتر، دانشگاه هنر تهران
 • صفائی، صادق [1] عضو هیئت علمی دانشکده هنرهای نمایشی وموسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
 • صفائی، صادق [1] عضو هیات علمی دانشگاه تهران
 • صفورا، محمدعلی [1] عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
 • صفورا، محمدعلی [1] عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری و دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه تربیت مدرس
 • صفورا، محمدعلی [1] استادیار، گروه انیمیشن و سینما، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
 • صفورا، محمدعلی [1] دانشجوی دکترای پژوهش هنر، دانشگاه هنر و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران،
 • صلواتیان، سیاوش [1] عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما
 • صمیم، رضا [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه اصفهان
 • صمیم، رضا [1] استادیار جامعه شناسی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعیِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران
 • صنیعی پور، حمید [1] عضو هیئت علمی دانشکده‌ی هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

ض

ط

ظ

ع

غ

 • غلامعلی، اسدالله [1] کارشناس ارشد ادبیات نمایشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
 • غلامعلی، اسدالله [1] دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • غلامعلی، اسدالله [1] دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه تربیت ‌مدرس، تهران، ایران

ف

 • فاطمی، ساسان [1] دانشیار دانشکده‏ی هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • فاطمی، ساسان [1] دانشیار دانشکده‏ی هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
 • فاطمی، ساسان [1] دانشیار دانشکده‌ی هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • فاطمی، ساسان [1] عضو هیئت تحریریه
 • فتح طاهری، علی [1] دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران
 • فخر، ایمان [3] هیت علمی دانشگاه هنر
 • فربد، فرهنگ [1] کارشناس ادبیات نمایشی، دانشگاه تهران
 • فرخی، حسین [1] دانشجوی دکترای پژوهش هنر، دانشگاه شاهد و عضو هیأت علمی دانشکدۀ سینما تئاتر، دانشگاه هنر
 • فرخ نیا، رحیم [1] دانشیار انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه بو علی سینا
 • فرزین، پویان [1] دانشجوی نوازندگی ساز جهانی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه تهران
 • فرشته حکمت، فرشاد [1] استاد/ دانشگاه تهران
 • فرضی پور، حسن [1] کارشناس ارشد کارگردانی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • فروتن یکتا، پیام [1] عضو هیئت علمی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
 • فروتن یکتا، پیام [1] استادیار دانشکدة هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • فروتن یکتا، پیام [1] عضو هیئت علمی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
 • فلاح، هدی [1] کارشناس ‏ارشد نویسندگی رادیو، دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران
 • فنائیان، تاجبخش [1] استادیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • فهیمی فر، اصغر [1] دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
 • فهیمی فر، علی اصغر [1] دانشیار دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه تربیت ‌مدرس، تهران، ایران

ق

ک

 • کیا، احمد [1] کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس،
 • کاشف، سهراب [1] رهبر ارکستر سمفونیک سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
 • کاظمی، علی [1] کارشناسی ارشد رشته¬ی نوازندگی موسیقی ایرانی، دانشگاه هنر
 • کاظمی، علی [1] کارشناس ارشدِ نوازندگی موسیقی ایرانی، دانشگاه هنر تهران
 • کاظمی، علی [1] کارشناس ارشدِ رشته‌ی نوازندگی موسیقی ایرانی، دانشگاه هنر، تهران
 • کامیابی مسک، احمد [1] دانشیار دانشکدۀ هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
 • کامیابی مسک، احمد [1] استاد دانشگاه تهران دانشگاه تهران. پردیس هنرهای زیبا. دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی
 • کیانیان، مجید [1] کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • کردمافی، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
 • کزازی، جلال الدین [1] استاد دانشکده ادبیات، دانشگاه علامه طباطبایی
 • کشاورز، زهرا [1] کارشناس ارشد نوازندگی موسیقی جهانی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
 • کشفی، سیده زهرا [1] کارشناس تئاتر عروسکی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کشمیری، مریم [1] دانشگاه الزهرا (س)
 • کی فرخی، پیمان [1] کارشناس ارشد زبان شناسی، دانشگاه تهران
 • کمالی نیا، فرزین [1] دانشجوی دکترای دانشگاه هنر
 • کیمیاوی، یاسمن [1] مدرس پردیس هنرهای نمایشی و موسیقی، گروه موسیقی
 • کیمیاوی، یاسمن [1] مربی گروه موسیقی، دانشکده‌ی هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا
 • کنعانی، مازیار [1] کارشناسی ارشد رشته ی نوازندگی موسیقی ایرانی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
 • کنگرانی، منیژه [1] کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا
 • کوپال، عطاالله [1] استادیار دانشکدة ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران

گ

ل

م

ن

و

ه

ی