اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

شاهین حیدری

معماری- انرژی استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا- دانشگاه تهران

jfadram@ut.ac.ir
shheidariut.ac.ir
66415282

سردبیر

محمدباقر قهرمانی

دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی

fineartjut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

ساسان فاطمی

استاد، دانشکده هنرهای نمایش و موسیقی ، پردیس هنر های زیبا، دانشگاه تهران

sasan-fatemi2001yahoo.com

مصطفی مختاباد

دانشیار، دانشکده هنر، تربیت مدرس

mokhtabmmodares.ac.ir

آذین موحد

دانشیار، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهیا زیبا، دانشگاه تهران

amovahedut.ac.ir

بهروز محمودی بختیاری

دکترای زبانشناسی همگانی دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی

mbakhtiariut.ac.ir

حسن بلخاری قهی

فلسفه هنر استاد گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

www.hasan.bolkhari.blogfa.com
hasan.bolkhariut.ac.ir

نرگس ذاکر جعفری

پژوهش هنر دانشیار گروه موسیقی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان

nargeszakeriguilan.ac.ir

مهدی سمتی

ارتباطات استاد گروه ارتباطات، دانشگاه ایلینویز، امریکا

msematiniu.edu

سهیلا امیرسلیمانی

دانشیار گروه زبان و فرهنگ های جهانی، دانشگاه یوتا، امریکا.

soheilaamail.hum.utah.edu

محمدجعفر یوسفیان کناری

هنرهای نمایشی دانشیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

yousefianmodares.ac.ir

شهاب الدین عادل

سینما دانشیار گروه سینما، دانشکده سینما- تئاتر، دانشگاه هنر تهران

shahabeddinayahoo.com