نشریه هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی (JFADRAM) - فرایند پذیرش مقالات