اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 789
تعداد پذیرش 102
تعداد عدم پذیرش 357

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 31 روز
متوسط زمان داوری 32 روز
متوسط زمان پذیرش 314 روز
درصد پذیرش 13 %