اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 852
تعداد پذیرش 117
تعداد عدم پذیرش 375

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 29 روز
متوسط زمان داوری 32 روز
متوسط زمان پذیرش 314 روز
درصد پذیرش 14 %