اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 878
تعداد پذیرش 126
تعداد عدم پذیرش 410

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 28 روز
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 311 روز
درصد پذیرش 14 %