اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 762
تعداد پذیرش 96
تعداد عدم پذیرش 345

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 32 روز
متوسط زمان داوری 32 روز
متوسط زمان پذیرش 312 روز
درصد پذیرش 13 %