اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 393
تعداد پذیرش 55
تعداد عدم پذیرش 220

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 245 روز
درصد پذیرش 14 %