اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 815
تعداد پذیرش 111
تعداد عدم پذیرش 369

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 30 روز
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 313 روز
درصد پذیرش 14 %