اهداف و چشم انداز

هدف نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، انتشار نتیجه پژوهش ها و تجربه های علمی و آزمایشگاهی در زمینه هنرهای نمایشی و موسیقی است. الویت این نشریه گسترش پژوهش هایی است که به شناخت و توسعه بیشتر تئاتر، موسیقیٍ، سینما، انیمیشن، رادیو، تلویزیون، هنرهای اجرایی و رسانه های دیجیتالی بپردازند. در این راستا الویت نشریه پژوهش های دست اولی است که بر شناخت، تفسیر، آگاهی هنرمندان و مخاطبان از این هنرها بیافزایند و بتوانند برای دیگر هنرمندان و پژوهشگران این عرصه تاثیرگذار باشند و از محیط دانشگاهی فراتر رفته و زندگی انسانی را در جهت رشد و تعالی تغییر دهند. الویت اول نشریه، پژوهش های مربوط به هنرهای نمایشی و موسیقی ملی و منطقه ای و سپس جهانی است.