اهداف و چشم انداز

هدف نشریه هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی، انتشار نتیجه پژوهش ها و تجربه های علمی در زمینه هنرهای نمایشی و موسیقی است.