رسانه سینما پیوستاری سیال و دوگانه باور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری پژوهش هنر، گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

سینما هنری است که شکل‌گیری، پیوستگی و پویایی‌اش وابسته به تماشاگری است که بطور مداوم با جامعه پیرامونش ارتباطی زنده و لحظه‌ایی دارد. بیننده گاه در طلب غوطه‌ور شدن در خیال خود و گریز از واقعیتهای اجتماعی و گاه برای درک و رویت امور واقعی ندیده به تماشای گونه‎های فیلم می‌نشیند. ارتباط دو طرفه سینما وابسته به تغییرات دایم محیطی است که تکنولوژی، ایدئولوژی و سواد رسانه‌ایی بر آن تاثیرگذار است. از این روی سینما در گذر تاریخی تبدیل به رسانه‌ایی پر از جهش و پویا شده است. این پژوهش با هدفی بنیادین صورت گرفته و مسئله اصلی آن امکان سنجی حضور و تعامل مخاطب در جهان سیال فیلمیک و سینماتیک سینما می‌باشد. روش تحقیق تحلیل محتوا و بر اساس جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای و آرشیوهای صوتی و تصویری و مصاحبه می‌باشد. نتیجه حاصله نشان از آن دارد که تماشاگر متاثر از عواملی همچون همذات‌پنداری، باورپذیری و لذت که در هر دوره دارای ویژگی خاص و متاثر از بافت فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و غیره می‌باشد، خواسته یا ناخواسته خود را در جهان فیلم قرارداده و سعی دارد حضورش را به روابطی تعاملی و آگاهانه‌تر تبدیل نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cinema, a Fluid Dualist Continuum

نویسنده [English]

  • payam Zinalabedini
PhD of Art Research, Department of Advanced Studies of Art, School of Visual Arts, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Since its inception, cinema, has been an ongoing process of creative development. Initially, it was a means of recording reality, but gradually the role of imagination became prominent. Over time, the role of reality and imagination in films became more distinct; films were organized and divided into two genres: feature or fictional films and documentary or real films. Each genre has grown such that they have their own followers and audiences. Filmmakers have expressed and implemented various innovative and exquisite methods in narration and form, in order to create styles in their works, and to entice audiences, critics and artists. Cinema is a phenomenon whose survival and future have been repeatedly questioned, but undergoing significant transformations within the industry, it is constantly redefining itself with new forms and creative processes. The historical course of cinema and the numerous examples indicate that this transformation has taken place with a variety of managers, filmmakers and creators, thus expanding their efforts with every possible method. Having purposeful methods in classical, modern and postmodern periods has led to the emergence of various attractions and dynamic presence of this media for more than a century. This continuous development over time has created a special idealism that has allowed cinema to remain an attractive and novel media among audiences. Its audience could have been gone long ago, if cinema wasn’t a dynamic media and if it had been repeating its classical formulas over and over again. Cinema is an art that has continuity, and dynamism with a constant relationship with either the society as a whole or the individual, thus connecting on all levels with its audiences. An audience may occasionally seek to be immersed in his/her imagination and to escape from social realities and maybe sometimes he/she seeks to understand real things through watching different genres and styles. Today's world is going toward redefining concepts and old limiting definitions are no longer held accountable. New filmmakers have broken the boundary between reality and imagination in order to make their works believable, and with different intellectual and ideological approaches they are trying to make new aesthetics visible in their works. The two-way cinema relationship depends on permanent environmental change that is affected by technology, ideology and media literacy; hence, cinema has become a fluid and dynamic media. This research was conducted with a fundamental purpose and the feasibility studying of the presence and interaction of the audience in the world of film and cinema. This content analysis method study is done through reviewing and interview method by gathering information from library resources and audiovisual archives. The result of this study shows that the audience is influenced by factors such as identification, credibility and pleasure that has a special status in each era and is influenced by the cultural, economic, political, and other factors. Thus the audience willingly or unwillingly places himself/herself in the film-world and tries to turn his/her presence into a more interactive and conscious one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identification
  • Cinema Media
  • Dualism
  • Presence
  • Interaction
آبرامز، جرالد جِی(1394). "جهان فلسفی استنلی کوبریک"، مترجم: محمدرضا اسمخانی، ناشر: ققنوس.
آیدی، دون(1388). "پدیدار شناسی تکنیک". ترجمه: صالح نفی و مراد فرهادپور، مجله اطلاعات حکمت و معرفت، آبان؛ شماره 8، صص20-15.
استم، رابرت (۱۳۸۵). "زیبایی‌شناسی سینمای دیجیتال/ پساـ‌ سینما: نگره‌ی دیجیتال و رسانه‌های نوین"، ترجمه: علی عامری مهابادی، ناشر: فارابی.
استم، رابرت(1383). "مقدمه‌ای بر نظریه فیلم"، ترجمه: به کوشش احسان نوروزی، ناشر: پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی. انگلیس، دیوید و هاگسون، جان ، ترجمه: جمال محمدی، ناشر: نی.
باشلار، گاستون(1391). "بوطیقای فضا". ترجمه: مریم کمالی و محمد شیربچه. تهران : روشنگران و مطالعات زنان.
براون، ویلیام(1398). "ابرسینما/ فلسفه فیلم در عصر دیجیتال"، ترجمه: اکرم ورشوچی و پیام زین‌العابدینی، ناشر: کتاب پارسه. براون، رویال (1377)،" موسیقی جدید در فیلم"، ترجمه: گلناز گل صباحی، فصلنامه فارابی، شماره 28، صص120-116.
برگالا، آلن(1377). "سینما و مخاطب: بیننده فیلم"، مترجم: محمد گذرآبادی، فصلنامه فارابی، شماره29، صص171-164.
بکولا، ساندرو (1393). "هنر مدرنیسم". ترجمه: رویین پاکباز و دیگران. فرهنگ معاصر.
ترنر، گریم(1395). "سینما: کنش اجتماعی"، ترجمه: علی سیاح، تاشر: دنیای اقتصاد.
توماس، ساری(1383)." فیلم و فرهنگ سینما و بستر اجتماعی آن". مجید اخگر. تهران: سمت.
خوی‌نژاد، غلامرضا. 1380. "روش‌های پژوهش در علوم تربیتی"، تهران: سمت. دارلی، اندرو (۱۳۸۵). "زیبایی‌شناسی سینمای دیجیتال/ سطح نمایش و فضاهای تماشا در فرهنگ بصری دیجیتال"، ترجمه: علی عامری مهابادی، ناشر: فارابی.
دلاور، علی (1384)، "مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی"، انتشارات رشد، مرکـز نشر و پخش کتابهای روانشناسی و تربیتی، چاپ چهارم.
فالزن، کریستوفر(1382). "فلسفه به روایت سینما"، ترجمه: ناصرالدین علی تقویان، ناشر: قصیده‌سرا.
فلیک، اووه (1387). "درآمدی بر تحقیق کیفی"، ترجمه: هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
فیوری، پاتریک(1384). "کارناوالسک: فیلم و نظام اجتماعی"، ترجمه: علی عامری، مجله هنر ومعماری: بیناب، شماره8، 285-256.
کاکس، دامیان. پی.لوین، مایکل(1394). "اندیشه‌ورزی از دریچه فیلم"، ترجمهء علی اصغر دارابی، ناشر: دانشکده صدا و سیما.
کوری، گریگوری(1393). "تصویر و ذهن. فیلم(فیلم، فلسفه و علوم‌شناختی)"، ترجمه: محمد شهبا، ناشر: مینوی خرد.
گوت، بریس(1385)." همذات‌پنداری و احساسات در سینمای روایی"، ترجمه: بابک تبرایی، فصلنامه فارابی، شماره61، صص47-32 لوتمن، یوری (1375). "نشانه‌شناسی و زیباشناسی سینما". ترجمه: مسعود اوحدی. ناشر: سروش.
لوگریس، ملکوم (۱۳۸5). "سینمای تجربی در عصر دیجیتال". عامری، علی. ناشر: فارابی.
لوگریس، ملکوم (۱۳۸4). "سینمای تجربی در عصر دیجیتال". عامری، ناشر: فارابی.
متز، کریستین(1376). "درباره تاثیر واقعیت در سینما/ نظریه‌های زیباشناسی فیلم"، مترجم: کیانوش صدیق، ناشر: فارابی.
محمدپور، احمد(1392). "روش تحقیق کیفی، ضدروش"، جلد دوم، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
مولارکی، جان(1396). "فلسفه سینما: فصل‌هایی درباره اندیشه و تصویر"، ترجمه: مهرداد پارسا، ناشر: شوند
نفیسی، حمید(1376). "نظریه‌های زیباشناسی فیلم/ سینما و خصایل فرهنگی"، ناشر: فارابی.
یرانس، کنت کی(1380). "ورای ساخت‌شکنی"، ترجمه: فرهاد ساسانی، مجله زیباشناخت، شماره5، صص84-65.
Allain Miller, Jaque (1960). "The Seminar of Jacques Lacan: The Ethics Of Psychoanalysis". SeminarVII.Ed: BookVII.
Azar, A. S., & Hashim, A. (2014). "Towards an Analysis of Review Article in Applied Linguistics: Its Classes, Purposes and Characteristics". English Language Teaching, 7, 76-88.
Babbie, E. (2013). "Earl Babbie identifies three purposes of social-science research: exploratory, descriptive and explanatory". 2007. The Practice of Social Research. 11th edition. Belmont CA: Thompson - Wadsworth. pp. 87-89. Wadsworth: Cengage Learning.
Baudy, Jean-Louis(1992) "Ideological Effects of the Basic Cinematographic Apparatus"in Film Theory and Criticism. Edited by Gerald Mast, Marshall Cohen,and Leo Broudy (New York: Oxford University Press).
Brecht, Bertolt(1964). Brecht on Theatre, trans. and ed,. John Willett (London: Methuen,1964), p. 87.
Chateau, Dominique (2012). "Subjectivity: Filmic Representation and the Spectator's Experience" (Amsterdam University Press - European Film Studies - Key Deb).
Derrida, J (1973), "Speech and Phenomena", trans. David B. Allison, Evanston: Northwestern University Press.
Derrida, Jacques (1978). "Writing and Difference", Publisher: Routledge; 2nd edition (May 18, 2001)
Elo, Satu & Kingas, Helvi. 2007. "The Qualitative Content Analysis Process". Journal of a Advanced Nursing. 2008. Wiley online liberary.
Hughes, Wiliam (1976). "The Evaluation of Film as Evidence",The Historian and Film, Paul Smith ed. (Cambridge: Cambridge University Press).
Keen, Suzanne. (2006). "A theory of narrative empathy". Narrative, 14(3), 207-236.
Kracauer, Siegfried (1961). "Nature of Film: The Redemption of Physical Reality". London: Dobbson.
Lee, K. M., Namkee Park, and Seung-A Jin, (2006), "Narrative and Interactivity in Computer Games", Playing Video Games: Motives, Responses, and Consequences, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, pp. 259-274.
MacCabe, Colin(1974). "Realism and the Cinema: Notes on some Brechtian theses", Screen, Volume 15, Issue 2, pp. 7. Malboos Baf R, Aziz F. (2010). "What is the maining of sestematic review and how written that?" . Journal of Research In Medical Sciences; 34(3): 203-10.
Manovich, Lev (2001) "The Language of New Media", Cambridge, MA: The MIT Press.
Mays, N., Pope, C., & Popay, J.(2005). Systematically reviewing qualitative and quantitative evidence to inform management and policy-making in the health field. Journal of Health Services Research & Policy, 10, 6–20.
Mc-Mahan, A. (2003), "Immersion, Engagement, and Presence: A Method for Analyzing 3-D Video Games, The Video Game Theory Reader" , edited by M. J. P. Wolf and B. Perron, Routledge, New York, 67-86.
Mendilow, A.A (2000). "Time and the Novel", Publisher: Prometheus Books.
Mertens, D. (2014). Literature Review and Focusing the Research. In D. Mertens, Research and Evaluation in Education and Psychology (4 ed., p. 536). SAGE.
Metz, Christian (2000). "The Imaginary Signifier’ in Film and Theory: An Anthology", ed. by Robert Stam and Toby Miller. Oxford: Blackwell. pp. 403-435.
Metz, Christian (1982 [1977]). "Psychoanalysis and Cinema: The Imaginary Signifier" (London: Macmillan).
Okoli, C., & Schabram, K. (2010). A Guide to Conducting a Systematic Literature Review of Information Systems Research. Sprouts: Working Papers on Information, 10(26).
Retrieved jul 26, 2018, from http://sprouts.aisnet.org/10-26 Pronay, Nicholas (1976). "The Newsreels: The Illusion of Actuality" The Historian and Film, Paul Smith ed. (Cambridge: Cambridge University Press.
Plato, phaedo, trans. G. M. A. "Grube, in plato": complete Works, ed. John M. Cooper (Indianapolis: Hackett, 1997), 69- 70(79c3-8).
Steuer, J. (1992), "Defining Virtual Reality": Dimensions Determining Telepresence, Journal of Communication, Vol. 42, No. 4, 73-93. DOI: 10.1111/j.1460-2466.1992.tb00812.x
Uhde, Jan (1995). "Film’s Illusions", Issue of KINEMA.
Vosmeer, Mirjam & Ben Schouten(2014). "Interactive Cinema: Engagement and Interaction", Springer International Publishing Switzerland 2014. A. Mitchell et al. (Eds.): ICIDS 2014, LNCS 8832, pp. 140–147.