موضوعات = موسیقی
تأثیرپذیری در موسیقی عاشیقی ترکان قشقایی

دوره 27، شماره 4، آذر 1401، صفحه 17-24

10.22059/jfadram.2022.346575.615690

شیما حسن‌زاده؛ ساسان فاطمی


نقش فرهنگ‌پذیری در تغییرات تکنیک، ‌ساختار و کارگان نرمه‌نای در دورة معاصر

دوره 27، شماره 4، آذر 1401، صفحه 57-65

10.22059/jfadram.2022.348159.615694

محمد میرزائی کوتنائی؛ محمد امامی؛ رضا پرویززاده


بررسی تطبیقی نغمه‌های رباب از دیدگاه فارابی با گام زارلَن

دوره 27، شماره 3، مهر 1401، صفحه 27-36

10.22059/jfadram.2022.329705.615592

فرشاد شیخی؛ فرهاد شیخی؛ نیلوفر بدری کوهی؛ پریسا مهرعلی زاده


بررسی تطبیقی سیستم‌های کوک در موسیقی ایرانی در آرای نظریه‌پردازان معاصر

دوره 27، شماره 2، تیر 1401، صفحه 37-48

10.22059/jfadram.2022.313991.615493

حسین قنبری احمدآباد؛ امین هنرمند؛ هومان اسعدی


تحلیل مفهومی ساز موسیقایی

دوره 26، شماره 3، مهر 1400، صفحه 33-42

10.22059/jfadram.2021.308857.615464

احمد رحمانیان