دوره و شماره: دوره 2، شماره 39 - شماره پیاپی 484672، تابستان 1390 (هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی) 
5. مسأل? تشبّه و عللِ اطلاقِ واژ? «شبیه‌خوانی» به تعزیه

صفحه 45-54

محمدرضا خاکی؛ فرهاد مهندس پور؛ علی قلی پور


شماره‌های پیشین نشریه

هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی
پاییز 1390
هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی
تابستان 1390
هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی
تابستان 1390