رابطة موسیقی رمانتیک و ایدة منطق از دیدگاه هگل

نویسنده

دانشجوی دکترای فلسفه، دانشگاه آزاد

چکیده

بحث دربارة هنر رمانتیک نزد فیلسوفان بسیار چالش برانگیز بوده است. هگل به عنوان فیلسوف و متفکر ایدئالیسم آلمانی از زمانی که با رهیافت خاص خود به تحلیل هنر رمانتیک پرداخت تاکنون همواره نکته گیری های ژرفش، اندیشمندان پس از او را به تأمل واداشته است. هگل به‌واسطة کتاب «پدیدارشناسی روح» و «علم منطق» مشهور شده است، و متن مستقلی در مورد زیبایی‌شناسی به طبع نیاورده است، اما این به این معنا نیست، که او در چارچوب نظام فکری اش به هنر و زیبایی بی توجه بوده است. درواقع نظریة زیبایی شناسی هگل از قلب نظام فلسفی‌اش ناشی‌ می-شود. مسئله اصلی هگل رابطة نامتناهی و متناهی است. روش هگل برای حل این مسئله روش دیالکتیک است. این روش خصوصیاتی دارد. از جمله اینکه دینامیک و پویا است. به نظر او در کل عالم حیات این روش برقرار است. از دید هگل این پویایی در یکی از شاخه‌های هنر رمانتیک یعنی موسیقی دیده می شود. موسیقی هم مانند ایدة منطق هگل انتزاعی است. یکی از راه‌هایی که هگل سعی می کند حرکت اندیشة موجود در منطق را شرح دهد بهره‌گیری از مثال موسیقی است، زیرا واجد آن ویژگی است که هگل می خواهد. این مقاله اشاراتی است به رابطه ای که بین موسیقی و ایدة منطق وجود دارد. نگارنده در این پژوهش سعی دارد با روش توصیفی- تحلیلی به این رابطه بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation between Romantic Music and Logical Idea in Hegel’s Thought

نویسنده [English]

  • fateme benvidi
چکیده [English]

The discussion on the Romantic Art for philosophers has been challenging. Hegel as a Idealist German philosopher in traditional philosophy, since examining the special approach to Romantic Art analysis , has made most of thinker after him ponder on Hegelian genius points of view due to the importance of matters in his thoughts. The discussion on the Romantic Art for philosophers has been challenging. Hegel as a Idealist German philosopher in traditional philosophy, since examining the special approach to Romantic Art analysis , has made most of thinker after him ponder on Hegelian genius points of view due to the importance of matters in his thoughts.Hegel is well known by the book “Phenomenology of Soul and Logical Science” but he didn't publish anything independently on Aesthetics. This doesn’t mean that he had been regardless to Art and Aesthetics. Indeed, the Aesthetic theory of Hegel arises from the center of philosophical systems which could introduce a landscape of it. The main theme of Hegel’s thought is the relation between infinite and finite; Hegel solution this problem by dialectic method. The Hegelian dialectic has a special character, for example; one of its characters is dynamic being. According to Hegelian thought, in the Whole of the being World, we can see this dynamic aspect is in Romantic Art specially music. The music is an abstract matter the same as Hegelian Logical Idea. As the Romantic Art has been separated of social faction, it is an acceptable and the most fundamental reason that music must be abstract. This abstraction links music to Logical Idea. The usages of music example help Hegel to explain the motion of thought in Logic. The music can explain spiritual and inner life which is considered by romantic thinkers, so it is better than painting. The music moves in time the same as subjective life. Music and symphony were so outstanding in Germany and France at that time. Goethe, Hugo, Holderline, schilling and schiller and etc. were romantic; but Hegel neglected literature and painting and concentrated on music. The cause of this regard is the nature of music. Music is somatic and doesn’t have a material, it is invisible like soul when the absolute soul wanted to appear in sculpture but it couldn’t reflect the soul. The music is the melody of the lack of soul. Soul has understood that arts are not its statements. Then, the music is the best Art in modern period. The trace of romantic music is in Hegelian dialectical logic because Hegel’s logic is movement in logic. It is planned for demonstrating conceptual anti theses who normal logic considers it as a stable and permanent principle. In deed, the manner of Hegel in description of human soul is a correct and direct explanation from romantic view. In this description, he explains how the absolute soul transforms from a higher stage and is unquiet in every stage. This article considers the relation between music and absolute logical Idea. The author tries to examine this relationship by analytical-descriptive method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dialectic Method
  • Hegel
  • Logic
  • Logical Idea
  • Music
  • Romantic Art
بووی، اندرو (1385)، زیبایی‌شناسی و ذهنیت/ کانت تا نیچه، ترجمه: فریبرز مجیدی، نشر فرهنگستان هنر.
کیمی ین، اجر (1380)، درک و دریافت موسیقی، ترجمه: حسین یاسینی ، نشر چشمه، تهران.
برلین، آیزایا (1385)، ریشه‌های رمانتیسم، ترجمه: عبد کوثری، نشر ماهی، تهران.
Blume, F (1970), Classic And Romantic Music, A Comprehensive Survey, Trans, by M.D. Herter Norton, New York.
Cooper, D (1996), Visual Arts: the Cambridge companion to Romanticism.
Einste in, A (1974), Music in The Romantic Era, New York. Houlgate, S (1998), Survey of Thought, Encyclopedia of Aesthetics. (ed.) M. Kelly V2.
Oxford University Press. New York.
James, David (2009), Art, Myth and Society in Hegels Aesthetics, continuum International publishing Group.
Palisca, C (2001), A History of Western Music, 6 Th (ed.), Norton New York.
T.M.Knox (1975), Hegels Aesthetics: Lecturas on Fine Art 2 vols, (Berline, 1835): trans. oxford university press.