دوره و شماره: دوره 23، شماره 4، دی 1397 
تأثیر گوستاو مالر بر آهنگسازان مکتب دوم وین

صفحه 5-16

امیرحسین جزء رمضانی؛ محسن نورانی؛ محمدرضا تفضلی