دوره و شماره: دوره 23، شماره 4، دی 1397 

مقاله پژوهشی

تأثیر گوستاو مالر بر آهنگسازان مکتب دوم وین

صفحه 5-16

10.22059/jfadram.2018.69001

امیرحسین جزء رمضانی؛ محسن نورانی؛ محمدرضا تفضلی