تأثیر مشاوره‌ی گروهی به شیوه عقلانی-عاطفی الیس، بر اضطراب اجرایی نوازندگان نوآموز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیت علمی دانشگاه هنر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد نوازندگی ساز جهانی پردیس فارابی دانشگاه هنر

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان اثربخشی مشاوره‌ی گروهی به شیوه عقلانی-عاطفی الیس، بر اضطراب اجرایی نوازندگان نوآموز موسیقی جهانی در اجرای صحنه‌ای است که مبتنی بر روش تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل انجام می‌پذیرد. جامعه آماری مشتمل بر 60 نفر از نوازندگان آموزشگاه‌های موسیقی شهر کرج است که بصورت غیر تصادفی انتخاب و به‌طور تصادفی به دوگروه مطالعه و گواه تقسیم شدند. در گام نخست، برای هر دو گروه، پیش‌آزمون بصورت برگزاری اجرای اول در یک بافت عمومی صورت پذیرفت و در مرحله بعد آزمودنی‌ها، پرسشنامه اضطراب صفت-حالت اسپیلبرگر تکمیل کردند. در گام بعد گروه مورد مطالعه به مدت هشت جلسه تحت آموزش‌های عقلانی-عاطفی به صورت گروهی قرار گرفته و در پایان آموزش، پس‌آزمون برای هر دو گروه انجام ‌می‌شود. تحلیل داده‌ها با بهره‌گیری از نرم افزار spss و با آزمون t-مستقل و دیگر شاخص‌های آمار توصیفی صورت پذیرفته است. نتایج تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد تفاوت میانگین نمرات اضطراب حالتی در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه به طور معنی‌داری کاهش یافته (p <0.05) و مشاوره‌ی گروهی به شیوه عقلانی-عاطفی برکاهش اضطراب اجرایی نوازندگان اثر معنی‌دار مثبتی دارد. با توجه به یافته‌های این پژوهش، می‌توان نتیجه گرفت گنجاندن آموزش‌های عقلانی-عاطفی در فرآیند آموزش نوازندگی راهگشا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Rational-Emotional Group Training on Amateur Musicians’ Performance Anxiety

نویسندگان [English]

  • Iman Fakhr 1
  • gholam reza masomie 2
1 Instructor professor
2
چکیده [English]

Performance anxiety-the exaggerated and incapacitating fear of performing in public-is a widespread problem among musicians. It occurs frequently and can cause considerable distress. This fear afflicts individuals who are generally prone to anxiety, particularly in the situation of high public exposure. Performance anxiety probably is as old as artistic performance itself, but psychological researches on it started only about some decades ago. Studies have shown that high percentages of anxiety disorders are common among both amateur and professional musicians during performance activities. Irrationality, perfectionism and catastrophic cognitions are the main characteristic of stress induced musicians. Unfortunately, these are the main cognitive reasons for increasing fear which reduces the success-ratio of their performances. Pessimistic self-talk, irrational beliefs and feeling of panic can seriously affect performance quality. One of the effective psychological treatments is cognitive restructuring, the process which attempts to modify habitual thoughts and attitudes; rationalizing the individuals’ irrational beliefs. Unfortunately, this kind of instruction did not exist in the performance curriculum. Rational-Emotional Therapy is one of the most prevalent cognitive methods applied to reduce the anxiety disorders. This method is based on Albert Ellis’s cognitive theory. From his point of view, our emotions are results of analyzing Activity events in our Beliefs, not the actual events per se. Irrational believes cause emotional distress and rational believes results in balanced emotions.  Hence, each change in the process of analyzing the beliefs system leads to a change in the emotional consequences. The aim of the present study is to determine the effectiveness of rational- emotional group training on musician’s performance anxiety. The research method is an experimental one accompanied by both pre-test and post-test phases with one control group. Validated Spielberg state- trait anxiety inventory questionnaire were employed in order to assess the quantity of performer’s anxiety in each phase. The sample includes 60 (mean age=19.31 years, SD=2.46) amateur music performers who have at least 5 years of professional experience and 3 live performances. They had received instructions of a melodic instrument for a minimum mean (SD) time of 6.1(1.42) years in Karaj’s music institutes. Participants were selected by nonrandomized sampling and then were divided into two separate groups (experimental and control) randomly. Initially, the pre-test was performed for both groups by solo public performing and then Spielberger test anxiety inventory was fulfilled. Next, the experimental group underwent group rational-emotional restructuring and training for eight 2-hours consulting sessions. At the end of the training, post-test was performed for both groups. The data was analyzed by SPSS-22 and then the independent T- test was performed. The results showed a significant difference: the mean scores of state anxiety in the experimental group in comparison with that of the control group was decreased significantly (P<0.05). With a deductive overview, results showed group rational- emotional restructuring was effective in reducing musicians’ performance anxiety. Hence, according to this articles results, group rational and emotional trainings are recommended for performers in the educational process to control and decrease performance anxiety.
            

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Anxiety
  • Rational -Emotional
  • Performers
  • Group Training
استادیان، مریم؛ سودانی، منصور و مهرابی زاده هنرمند، مهناز (1388)، اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه‌ی عقلانی-عاطفی-رفتاری الیس، بر اضطراب امتحان و عزت نفس دانش آموزان دختر پایه‌ی سوم مقطع راهنمایی شهرستان بهبهان، مجله مطالعات آموزش و یادگیری دانشگاه شیراز، دوره اول، شماره 2، صص 18-2.
اعتمادی تودشکی، عذری (1374)، نقش مشاوره گروهی در کاهش اضطراب امتحان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
پناهی شهری، محمود (1372)، بررسی مقدماتی روایی، اعتبار و نرم‌یابی فهرست حالت-صفت اضطراب اسپیلبرگر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
خوارزمی، ملک حسین (1385)، اثر بخشی مشاوره گروهی به روش عقلانی-عاطفی-رفتاری الیس بر سلامت عمومی و عزت نفس دانش‌آموزان دختر سال اول متوسطه شهر ایلام، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران.
شاهنده، مریم و صفرزاده، سحر (1389)، بررسی اثر تجسمی درمان عقلانی-عاطفی الیس بر کاهش اضطراب امتحان، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، سال بیست و هشتم، شماره 108، صص 315-310.
شقاقی، فرهاد (1382)، نقش آموزش راهبرد‌های یادگیری در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان پیام‌نور، پایان‌نامه دکتری، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه علامه، تهران طباطبایی.
صادقیان، الهه (1390)، بررسی رابطه اجرایی موسیقایی و مکانیسم‌های مقابله‌ای با در نظر گرفتن نقش تعدیل‌کننده اضطراب خصیصه‌ای در نوازندگان حرفه‌ای موسیقی سنتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
مهرام، بهروز (1373)، هنجاریابی آزمون اسپیلبرگر در شهر مشهد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
 
Bartel, L. R & Thompson, E. G (1994), Coping with performance stress: A study of professional orchestral musicians in Canada, The Quarterly Journal of Music Teaching and Learning, 5(4), pp.70-78.
 
Cox, W. J & Kenardy, J (1993), Performance anxiety, social phobia, and setting effects in instrumental music students, Journal of anxiety disorders, 7(1), pp.49-60.
 
Ellis, A & Dryden, W (2007), The practice of rational emotive behavior therapy, Springer publishing company, ?????.
 
Ergene, T (2003), Effective interventions on test anxiety reduction a meta-analysis, School Psychology International, 24(3), pp.313-328.
 
Fehm, L & Schmidt, K (2006), Performance anxiety in gifted adolescent musicians, Journal of anxiety disorders20(1), pp.98-109
 
Fishbein, M; Middlestadt, S. E; Ottati, V; Straus, S & Ellis, A (1988), Medical problems among ICSOM musicians: overview of a national survey, Med Probl Perform Art3(1), pp.1-8.
 
Humara, M (1999), The relationship between anxiety and performance: A cognitive-behavioral perspective, Athletic Insight, 1(2), pp.1-14.
 
James, I (1998), Western orchestral musicians are highly stressed, Resonance: International music council26, pp.19-20.
 
Kennedy, D. V & Doepke, K. J (1999), Multicomponent treatment of a test anxious college student, Education and Treatment of Children, ??????, pp.203-217.
 
Kenny, D. T (2005), A systematic review of treatments for music performance anxiety, Anxiety, stress, and coping, 18(3), pp.183-208.
 
Kenny, D. T & Osborne, M. S (2006), Music performance anxiety: New insights from young musicians, Advances in Cognitive Psychology2(2-3), pp.103-112.
 
Kenny, D. T; Davis, P & Oates, J (2004), Music performance anxiety and occupational stress amongst opera chorus artists and their relationship with state and trait anxiety and perfectionism, Journal of anxiety disorders18(6), pp.757-777.
 
King, N. J; Mietz, A; Tinney, L & Ollendick, T. H (1995), Psychopathology and cognition in adolescents experiencing severe test anxiety, Journal of clinical child psychology, 24(1), pp.49-54.
 
Lehrer, P. M; Goldman, N. S & Strommen, E. F (1990), A principal components assessment of performance anxiety among musicians, Medical Problems of Performing Artists, 5(1), pp.12-18.
 
Salmon, P. G (1990), A psychological perspective on musical performance anxiety: a review of the literature, Medical Problems of Performing Artists, 5(1), pp.2-11.
 
Sapp, M (1994), Cognitive-behavioral counseling: Applications for African-American middle school students who are academically at-risk, Journal of Instructional Psychology, 21(2), pp.161.
 
Spielberger, C. D; Gorsuch, R. L; Lushene, R; Vagg, P. R & Jacobs, G (1983), Manual for the state-trait anxiety inventory (form Y): self-evaluation questionnaire, Palo Alto, Consulting Psychologists Press, CA.
 
Spielberger, C. D; Edwards, C. D; Lushene, R. E; Montuori, J & Platzek, D (1973), STAIC preliminary manual, STAIC-Preliminary Manual, ????????.
 
Steptoe, A & Fidler, H (1987), Stage fright in orchestral musicians: A study of cognitive and behavioral strategies in performance anxiety, British Journal of Psychology, 78(2), pp.241-249.
 
Tobacyk, J. J & Downs, A (1986), Personal construct threat and irrational beliefs as cognitive predictors of increases in musical performance anxiety, Journal of personality and social psychology, 51(4), pp.779.
 
Willimas, J. E (1996), Gender-related worry and emotionality test anxiety for high-achieving students, Psychology in the Schools, ?????.
 
Wilson, G. D & Roland, D (2002), Performance anxiety, The science and psychology of music performance: Creative strategies for teaching and learning, pp.47-61.