دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، تیر 1397 
فرم، ژانر و هارمونی در قطعه توکاتا اثر هرمز فرهت

صفحه 61-72

10.22059/jfadram.2018.65729

محمد رضا تفضلی؛ حسین قنبری احمدآباد؛ همایون آرام فر