دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، تابستان 1397 
7. فرم، ژانر و هارمونی در قطعه توکاتا اثر هرمز فرهت

صفحه 61-72

محمد رضا تفضلی؛ حسین قنبری احمدآباد؛ همایون آرام فر