دوره و شماره: دوره 23، شماره 3، مهر 1397 
بسط ادراکات فضایی تماشاگر از طریق امپاتی با کالبدهای فیلمی

صفحه 49-58

10.22059/jfadram.2018.67251

محمدباقر قهرمانی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ حامد مظاهریان؛ علیرضا صیاد