دوره و شماره: دوره 3، شماره 42 - شماره پیاپی 781154، فروردین 1391، صفحه 1-90 (هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی) 

شماره‌های پیشین نشریه

44 هنرهای زیبا-هنرهای نمایشی و موسیقی
آذر 1391
هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی
تیر 1391، صفحه 1-80
هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی
فروردین 1391، صفحه 1-90