دوره و شماره: دوره 3، شماره 42 - شماره پیاپی 781154، بهار 1391، صفحه 1-90 (هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی) 
1. تحلیل رواییِ فانتزی در فیلم سینمایی آقای هالو

صفحه 5-16

احسان آقابابایی؛ مهدی ادیبی؛ جمال محمدی


شماره‌های پیشین نشریه

44 هنرهای زیبا-هنرهای نمایشی و موسیقی
پاییز 1391
هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی
تابستان 1391، صفحه 1-80
هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی
بهار 1391، صفحه 1-90