دوره و شماره: دوره 3، شماره 42 - شماره پیاپی 781154، فروردین 1391، صفحه 1-90 (هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی)