بررسی نقش عناصر بیان نمایشی در تئاتر کودک و نوجوان با رویکرد نمایش درمانی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد ادبیات نمایشی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این مقاله به بررسی نقش عناصر بیان نمایشی در تئاتر کودک و نوجوان، با رویکرد تئاتر درمانی پرداخته است. در ابتدا تعریفی از هنر تئاتر ارائه می‌دهد و بعد از آن به تشریح عناصر بیان نمایشی می‌پردازد. سپس با توجه به اینکه تئاتر کودک و نوجوان به دلیل نوع مخاطب خاص آن از جهات بسیاری می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد، به ویژگی‌های این گروه سنی اشاره می‌کند. براین اساس مفاهیم، روش‌ها و ساختار تئاتر کودک و نوجوان را ذکر می‌نماید و سپس به بررسی تئاتر درمانی به عنوان گونه‌ای خلاق از هنردرمانی می‌پردازد و عناصر بیان نمایشی ویژه تئاتر کودک و نوجوان در تئاتر درمانی را تحلیل می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که در تئاتردرمانی برای کودک و نوجوان، عناصر بیان نمایشی، نقش مؤثری را ایفا می‌کنند. اصلی‌ترین سوال مقاله، بررسی تأثیر عناصر در تئاتر کودک و نوجوان است که براساس آن فرضیه موثر بودن عناصر نمایشی بر این نوع تئاتر با رویکرد درمانی شکل گرفته و نتیجه‌گیری شده که در تئاتر درمانی با کودک و نوجوان، عناصر نمایشی نقش موثری را ایفا می‌کند و استفاده از این روش برای درمان این نوع مخاطب خاص، مناسب تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dramatic Elements in Children Theatre from the view Point of Dramatherapy

نویسندگان [English]

  • Habib Allah Lazgee 1
  • Shima Monfaredi 2
1
2
چکیده [English]

The present research considers the role of play statement in Children and Teenagers Theater, with a special approach to drama-therapy. Chapter one studies the theater history to the present time; then explains the play statements' elements. Since the Children and Teenagers Theater has specific addressees, it may be considered in many respects. Chapter two has been devoted to recognition of this age-group's characteristics. Chapter three views the Children and Teenagers Theater as its main subject; also it provides the history of Children and Teenagers Theater, concepts, characteristics, methods, structure and pathology. Chapter four focuses on drama-therapy which is some kind of art-therapy, its formation process, definitions, elements and pattern. Also the factors of play statement in Children and Teenagers Theater have been studied from the view point of the drama-therapy. Since the researcher assumes this kind of treatment as the most effective way of overcoming the children and teens' problems and difficulties, in this chapter you may find out some play techniques in drama-therapy of the children and teens. Among the conducted studies concerning to appropriate behavior toward children and teenagers’ activities, who have some special emotional and behavioral problems, dramatic methods have drawn attention of researchers as a necessity for correction of behavior in rehabilitation centers, schools for exceptional children, foundling hospitals, and house of corrections for delinquent children and teenagers. Given those problems, one may find that no one can come to the satisfactory results only by training some words or by speech. Thus, a kind of technique should be taken that not only to overcome elimination of improper performances in this age group, but also to lead to more favorable and sustainable learning techniques among them. One of such points is adaption of a technique that is followed by repetition and exercise. In this regard, employing dramatic strategies may be one of the effective techniques. Thus, drama (exhibitive technique) may permanently play role in treatment and enhancement of children and teenagers’ abilities and for optimization of children’s behavior. The main objective of the present study is to examine effectiveness of dramatic speech elements as drama-therapy for children and teenagers. With respect to this fact that the conducted studies in Iran have paid no attention to this field so the researcher tends to know if dramatic elements have any positive impacts on process of application of drama by therapeutic approach toward children and teenagers or not. The central question of the research is about the effect of the statement factors in Children and Teenagers Theater, upon which we based the assumption of efficiency of the play factors in this kind of theater and with therapy approach. Also it is a basis for concluding that the play elements have a crucial role in Children and Teenagers Drama Therapy. This treatment is considered as an appropriate method for curing this age-group. So the researcher offers some suggestions about the applying this method in Iran relying on the effect of the play elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children and teenagers
  • Children and Teenagers Theater
  • Drama-Therapy
  • Play Statement Elements
آقا عباسی، یدالله(1385)، نمایش خلاق قصه گویی وتئاترهای کودکان و نوجوانان، ج اول، قطره، تهران.
بروک، پیتر(1383)،رازی در میان نیست، چاپ اول‌، ‌‌هرمس، تهران.
خسرونژاد، مرتضی(1382)، درآمدی بر فلسفه ادبیات کودک، چاپ اول،‌ نشرمرکز، ‌تهران.
خلج ، منصور (1381)، نمایشنامه نویسان ایران از آخوندزاده تا بیضایی، اختران، تهران.
خلج، منصور(1382)، تئاتر و نشانه‌ها، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟. سلف، دیوید(1374)، نمایش و فنون نمایشی،ترجمه شیرین بزرگمهر،چاپ اول، انتشارات دانشگاه هنر، تهران.
شعاری نژاد، علی اکبر(1345)، اصول ادبیات کودک‌،‌سروش، تهران.
فتحی، طاهر(1380)، پسیکودرام: پیشگیری و درمان بیماری های روانی- اجتماعی در صحنه نمایش، سپندهنر، تهران.
Coleman,A. ,s.jennings (ed.) (1998),theatre for young audiences, martins press.
Jennings, S. (Ed.) (1995), Dramatherapy with children and adolescents, Routledge, New York.
Jennings, S., Cattanach, A, Mitchell, S. et al. (1994), The handbook for dramatherapy, London, Routledge.