دوره و شماره: دوره 3، شماره 43 - شماره پیاپی 878246، تیر 1391، صفحه 1-80 (هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی)