دوره و شماره: دوره 3، شماره 43 - شماره پیاپی 878246، تابستان 1391، صفحه 1-80 (هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی) 
4. راهکارهای بهبود حضور در بازار بین المللی فیلم ایران

صفحه 33-40

محمود محمدیان؛ امیرحسن ندایی؛ یاسمن گیاهی