معنابخشی عبادی نور طبیعی در فضاهای معماری دو فیلم "نور زمستانی"برگمن و "پری" مهرجویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 دانشیار، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نور طبیعی پدیده ای است که منشاء اصلی آن خورشید و ستارگان می باشد. فلاسفه و دانشمندان بر این اعتقادند که نور روحانی و معنوی علاوه جنبه مادی خود، در بعد معنوی نیز، به دلیل خاصیتی غیرفیزیکی به عنوان نوعی رابط معنوی میان خدا و انسان محسوب می گردد. در این مقاله که روش تحقیق در آن از نوع توصیفی- تحلیلی و تطبیقی می باشد، ضمن تحلیل نحوه استفاده از نور طبیعی در معماری دو فیلم "نور زمستانی" ساخته برگمن و "پری" ساخته مهرجویی، معنابخشی عبادی نور در این فیلم ها مورد بررسی قرار می گیرد. پری، فیلمی ایرانی و بر پایه مکتب اشراق و سلوک عرفان شرقی، داستان دختری دانشجو است که در مرتبه طی طریق می باشد. فیلم نور زمستانی نیز، منبعث از اندیشه دینی و انسانی غربی، داستان کشیشی است که پس از مرگ همسرش که بسیار به او علاقه‌مند بوده است، دچار تردید در ایمان خود می‌شود. آنچه محور اصلی این مقاله را شامل می‌شود، استفاده از نور طبیعی به عنوان یک عنصر معنوی در معنابخشی به فضاهای معماری این دو فیلم می‌باشد که در این فضاها، انسان با نمادهای ناپیدا و پدیده‌های متفاوت، از جمله نور معنا می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the sacred meaning of natural light in architectural spaces of two films: Winter Light and Pari

نویسندگان [English]

  • Neda Ziabakhsh 1
  • Seyed Mostafa Mokhtabad Amrei 2
1
2
چکیده [English]

Natural light is one kind of light which its main resources are sun and starts. Philosophers and researchers believe that spiritual and holy light not only includes material and quantified aspect, but also because of its non-physical properties always treats as a spiritual connector between god and man. Light is the main part of existing which not only contacts to the surface of objects, but it also helps them to form. Light is the key of finding space which affect directly on the quality of it. Light is one of the main parts for making holy places meaningful. Architecture and Cinema are two kind of arts which depend on time and space. The material of architecture are usually real and quantified and the material of cinema are fiction and unreal. But there is only one material which is common between cinema and architecture. It is named natural light which has really special role in making the spaces of cinema and architecture specially sacred spaces of them meaningful. Research methodology of this article is based on descriptive, analytic and comparative method which it is separated in two part: the meaning of light and holy places in architecture and cinema in the first part .Light will be described as an effective aspect in architecture of films in this part. The main aim of second part is study on the role of natural lighting in two films named “Pari” by Daryoush Mehrjouei and “Winter light” by Bergman. Pari which is an Iranian film and about east intuition, is the story of a student girl who studies literature at university and wants to pass a religious way. Her three brothers have done it. But no one is Completely successful in the way. So there is no reliable guider for her to continue his way.The other film is “Winter Light” which its manager is “Bergman”. It is about a priest whose wife is death. So he has been hesitated about his believes. Beside it, he has to guide others through worshiping god. Because of his weak believing, his words does not have their real effect on men. Marta is a woman who has main role to guide him in this film. Combination of light and architecture and creation of spiritual spaces are completely clear in these two films. Bergman describes static, silence and human transition in quantified and qualified meaning with combination of christian elements and composing them with main characters morals. In other side, Daryoush Mehrjouei designs architecture spaces with light and human which finally describes combination of man, light and meaning in the holy concept in order to make them more clear. In fact, Mehrjouei and Bergman know human, space and light as main concepts of spiritual and holy existence. The main aim of this article, is study on the role of natural light as a spiritual aspect for making the architectural spaces meaningful cinema specially in these two films. Human will be meaningful with various king of creations and unclear elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • architecture
  • Cinema
  • Natural Light
  • Sacred Meaning
اشرفی، عباس(1384)، عبادت در ادیان ابراهیمی ، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، تهران.
آندو، تادائو(1383)، شعر در فضا، ترجمه محمدرضا شیرازی، انتشارات گام نو، چاپ اول، تهران.
بونکور، پابلو(1384)، اهمیت تاریخی نور طبیعی در معماری، ترجمه الهام رضامند، مجله معمار30، تهران.
باسائو، مری(1385)، نور، ترجمه مقدم فریبا، انتشارات حمیدا، چاپ اول، تهران.
پناهی، سیامک (1385)، شناخت تاثیر فضاهای معماری بر تجلی معنا در سینمای معناگرا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران.
پنز، فرانسوا(1381)، سینما و معماری، ترجمه جعفری نژاد شهرام، انتشارات سرو، چاپ اول، تهران.
پی یرفن، مایس (1384)، عناصر معماری از صورت تا مکان، ترجمه دانش فرزین فر، دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دوم، تهران.
ساسانی، فرهاد(1380)، نشانه‏هاى معنوى در سینما، جلد(1)، چاپ اول، تهران.
طوسی، جواد(1370)، نقد فیلم پری، ماهنامه فیلم، شماره 37، تهران.
غزالی، امام محمد(1378)، مشکوه الانوار، ترجمه برهان الدین حمدی، نشر کوثر، تهران.
یثربی، سید یحیی(1385)، حکمت اشراق سهرودی، انتشارات بوستان، کتاب قم، چاپ اول، قم.
Arthur, Zaionc ( 1993), Catching the Light, Bantam, New York.
Louise, P. Hauck (1992), Beyond Boundaries, CA: Blue Dolphin, Nevada City.
Marguerite, Radclyffe (1987),The Blind ploughman,-----.