دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 1194608، آذر 1391 (44 هنرهای زیبا-هنرهای نمایشی و موسیقی) 
صورت‌های افلاطونی و ارسطویی فلسفه فیلم

صفحه 5-12

مهدی ازهری راد؛ علی شیخ مهدی؛ رضا افهمی


بررسی تحلیلی شخصیت‌پردازی و تعلیق در قصه‌های قرآن

صفحه 25-34

مهدی پوررضاییان؛ حبیب¬الله آیت¬اللهی؛ حسین فرخی


شماره‌های پیشین نشریه

44 هنرهای زیبا-هنرهای نمایشی و موسیقی
آذر 1391
هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی
تیر 1391، صفحه 1-80
هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی
فروردین 1391، صفحه 1-90