دوره و شماره: دوره 26، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-82 
بازنمایی بانوان موسیقیدان در نقاشی‌های دوره قاجار

صفحه 63-72

10.22059/jfadram.2021.321379.615534

فاطمه سادات کاشانی؛ ایلناز رهبر؛ فیروزه شیبانی رضوانی