دوره و شماره: دوره 26، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 1-82 
6. بازنمایی بانوان موسیقیدان در نقاشی‌های دوره قاجار

صفحه 63-72

فاطمه سادات کاشانی؛ ایلناز رهبر؛ فیروزه شیبانی رضوانی