اندیشه جهان وطنی در مستند سه گانه کاتسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام دانشکدة سینما تئاتر، دانشگاه هنر، تهران

2 کارشناس ارشد سینما

چکیده

این مقاله با نگاهی به تحولات گسترده تاریخی، به بررسی مهم‌ترین عناصر در شکل‌گیری جهانی شدن که بستر پیدایش اندیشه جهان وطنی را فراهم کرده است پرداخته و در ادامه تاثیرات آن را در سه‌گانه مستند کاتسی (ساخته گادفری رجیو) بررسی می‌کند. این اصطلاح، مفهوم مهمی در حوزه مطالعات میان رشته‌ای است و وارد حوزه‌های گسترده دیگری چون جامعه‌شناسی، گرایش‌های سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و فرهنگی شده است. بدین منظور از آراء و نظرات تعدادی از اندیشمندان که در راس آنان امانوئل کانت قرار دارد به عنوان چهار چوب نظری استفاده شده و همچنین در بحثهای مختلف جهانی شدن به دیدگاه نظریه‌پردازان این حوزه که مرتبط با موضوع هستند ارجاع داده شده است. پرسش اساسی این است که سه‌گانه کاتسی تا چه اندازه تحت تاثیر جهانی شدن و تفکر جهان وطنی قرار گرفته است و از مفاهیم بنیادیِ مفهوم جهان‌وطنی تا چه اندازه در ساخت این فیلم‌ها استفاده شده است. با توجه به تحلیل‌های انجام گرفته و بررسی ابعاد مختلف این اندیشه، و از آنجا که مفهوم جهان وطنی دربرگیرنده موضوعات مختلف است، تاثیر مدرنیته و جهانی شدن و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی، مساله جنگ و صلح، و عدالت جهانی در این سه‌گانة مستند و فیلم های مورد نظر بررسی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cosmopolitan Idea in Documentary Trilogy Qatsi

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shahba 1
  • Fatemeh Eskandari 2
1 Professor, Art University, Tehran
2 MA Cinema
چکیده [English]

This essay examines the most important elements on the formation of globalization, and cosmopolitan thought, and then examines its effects on Qatsi trilogy directed by Godfrey Reggio. The term of globalization is a significant concept in the field of interdisciplinary studies and has entered into other broad fields such as sociology, political, economic, moral and cultural orientations. Throughout modern history, intellectuals such as Immanuel Kant, tried to understand cosmopolitanism and world peace. Kant in his book “Perpetual Peace: A Philosophical Sketch” used these notions as a theoretical framework by reconsidering the issue of world peace, and puts before the rulers the principles that he believes will lead to the establishment of lasting and eternal peace in the world. Also, we have referred to the views of other theorists in this field. In this article, Godfrey Reggio's trilogy including Koyaanisqatsi: Life out of Balance (1982), Powaqqatsi: Life in Transformation (1988), and Naqoyqatsi: Life as War (2002) are analyzed based on this idea. The fundamental question addressed here is to what extent Qatsi trilogy has been influenced by globalization and cosmopolitanism ideology, and also how much these movies have used the basic concepts of this ideology. In Koyaanisqatsi, we refer to Anthony Giddens' view of modernity and the globalization of inseparable phenomena, one of which cannot be explained or understood without the other. According to Giddens, "modernity is inherently globalizing". He defines this as a spatial-temporal process when it can be identified in any important aspect of contemporary social life. Throughout the film, we see countless elements of modernity that, according to Giddens, lead us to globalization. In Naqoyqatsi we are confronted with an issue called war and terrorism, which is one of the hidden concepts of this documentary. Therefore, referring to Kant's democratic peace by which he pointed to the possibility of avoiding war, and raised the issue of tolerance, emphasizing the need for education in this field among societies to prevent war. So we come to the important issue of tolerance, and whether humanity, made up of governments and their citizens, can achieve peace through tolerance in a world where the fires of small and large wars are rising at every moment. The reason seems to be that without tolerance, there will be neither a global citizen nor a cosmopolitan. In Powaqqatsi, we have addressed the issue of the arduous work of labors in the third world for the advancement of modern societies. Then, based on John Rawls' ideal theory of the rationality of universal justice, we have tried to provide an appropriate answer to the question of injustices in the real world. This film calls for a global change for the benefit of humanity and the environment. Finally, according to the analysis and examination of the various dimensions of this idea, we conclude that this idea has influenced this trilogy from different angles due to its coverage of universal themes and broad semantic dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cosmopolitanism
  • globalization
  • world citizenship
  • peace
اسلامی، رضا. گل پور، سهیلا (1392). رواداری (تلورانس) در نظام بین المللی حقوق بشر. فصلنامة پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40، پاییز 1392.
بابایی، پرویز (1389). مکتب های فلسفی از دوران باستان تا امروز. تهران: ‌نشر نگاه .
باغبان، یاسمن (1397). واکاوی جنبه‌هایی از تفکر پسااستعمارگرا در مستند های کریس مارکر. پایان نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما : محمد شهبا. پردیس فارابی دانشگاه هنر تهران.
براتعلی پور،‌ مهدی (1394). صلح پایدار و عدالت سیاسی جهان. فصلنامه سیاست جهانی. دوره4، شماره1.
پزشک زاد، ایرج (1383). مروری بر تاریخ انقلاب فرانسه. تهران: نشرقطره.
جونز، اندرو (1396). نظریه پردازان بزرگ جهانی شدن. ترجمه مسعود کرباسیان. تهران: نشر چشمه.
حقیقی،‌ محمد (1391). بازرگانی بین المللی: نظریه‌ها و کاربردها. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
سینگر، پیتر (1388) یک جهان اخلاق جهانی شدن. ترجمه محمد آزاده. تهران: نشرنی. عنایت،‌ حمید (1390).
هراکلیت تا هابز، بنیاد فلسفه سیاسی غرب. تهران: ‌نشر زمستان.
عطاری،مهرداد (1391). سینمای دیاسپورای ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد.استاد راهنما: حمید دهقانپور. دانشگاه هنر تهران.
فاستر،‌ برسفورد (1383). خداوندان اندیشه سیاسی(جلد اول). ترجمه جواد شیخ الاسلامی. تهران:‌انتشارات علمی و فرهنگی.
فیض اللهی،‌ زینب (1394). جلوه‌های جهان وطنی در شعر معاصر(با تکیه بر اشعار نیما،شاملو و صفارزاده). پایان نامه کارشناسی ارشد.استاد راهنما: محمد رضا روزبه. دانشگاه لرستان.
کچوریان،‌ حسین (1387). نظریه‌های جهانی شدن و دین: مطالعه انتقادی. تهران: نشر نی.
کلاینگلد ، پاولین (1394). جهان وطنی و جهانی شدن (دانشنامه فلسفه استنفورد35). ترجمه مهدی پارسا. تهران: نشر ققنوس.
گل محمدی، احمد (1386). جهانی شدن فرهنگ و هویت. تهران: نشر نی.
لطفی ترازک،‌معصومه (1395). بازتاب اندیشه جهان وطنی در شعر معاصر فارسی. پایان نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما: قاسم سالاری. دانشگاه یاسوج.
.com/ www.tavaana.org/