دوره و شماره: دوره 26، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1-72 
3. سیر تحول انیمه‌های پر زد و خورد ژاپنی از تزوکا تاکنون در فرم بصری

صفحه 25-31

محمد رضا حسنائی؛ امیر محمد دهستانی؛ سپهر مومنی ایرد موسی