دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، مرداد 1398 
طراحی الگوی مدیریت مخاطرات تولید فیلم

صفحه 33-42

پویا رئیسی؛ مسعود نقاش زاده؛ صدیق رئیسی