دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، تابستان 1398 
4. طراحی الگوی مدیریت مخاطرات تولید فیلم

صفحه 33-42

پویا رئیسی؛ مسعود نقاش زاده؛ صدیق رئیسی