ارتباط میزان ساعات تمرین با اضطراب و عملکرد اجراییِ دانشجویان نوازندگی سازهایِ غربی در امتحانات عملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیت علمی دانشگاه هنر

چکیده

اختصاص زمان لازم برای تمرین، عاملی اساسی در رشد مهارت‌های اجرایی، کاهش اضطرابِ مخربِ هنگام اجرا و بهبود عملکرد تحصیلی است. هدف از این پژوهش، یافتن روابطی معنی‌دار بین ساعات تمرین و اضطراب اجرایی و عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته نوازندگی موسیقی جهانی دانشگاه هنر است. این مطالعه­ی همبستگی-پیمایشی، به صورت مقطعی در دی ماه سال 1395 روی 102 نفر از دانشجویان کارشناسی نوازندگی موسیقی جهانی انجام شد. اطلاعات مربوط به ساعات تمرین هفتگی، روزانه و اطلاعات دِموگرافیک، با تکمیل پرسش‌نامه‌ای به صورت خود-گزارش‌دهی جمع­آوری شد. میزان اضطراب با پرسش‌نامه‌های اضطراب صفت-حالت اسپیلبرگر و اضطراب اجرایی آزبُرن-کِنی ارزیابی و عملکرد تحصیلی بر اساس معدل کل دروس عملی به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t-مستقل و تحلیل رگرسیون چندگانه، توسط نرم افزار SPSS نسخه 22 در سطح معنی‌داری 05/0 انجام شد. نتایج نشان داد، بین ساعات تمرین و اضطراب و عملکرد تحصیلی دانشجویان، ارتباط معنی‌داری وجود ندارد. همچنین از بین متغیرهای دموگرافیک، سال‌های نوازندگی به عنوان متغیر پیش‌بینِ عملکرد تحصیلی در حاشیه معنی‌داری بود. با توجه به نتایج، به نظر می‌آید ساعات تمرین دانشجویان اثربخشی لازم را در بهبود عملکرد تحصیلی و کاهش اضطراب ندارد. لذا در نظر گرفتن برنامه‌ای آموزشی جهت آشنایی دانشجویان با روش‌های صحیحِ تمرین مفید به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The correlation between amount of practice time and performance anxiety, and academic achievement among Western classical music performance students

نویسنده [English]

  • Iman Fakhr
Instructor professor
چکیده [English]

Musicians practice to gain technical proficiency, learn new repertoire, develop musical interpretation, memorize music, and prepare for performances. Achieving high levels of musical expertise requires considerable practice; attainment simply increases with practice and, consequently, the accumulated practice time can directly predict achievement, increase the chance of success and reduce performance anxiety. The amount of practice is important for increasing the academic performance of students in performance program but, the efficiency of practice is vital in this process. Unfortunately, performance students usually don’t receive specific education for increasing practice efficiency and choosing appropriate strategies of practice. This study investigates the correlation between hours of practice and performance anxiety, and academic achievement among Western classical music performance students of University of Art. In this correlational-descriptive study, 102 performance students enrolled in second to eighth semesters were selected in December 2016. The sample includes 46 female and 56 male (mean age = 21.6 years, SD=4) students. They had musical instruction for mean (SD) time of 9.29 (3.9) years. Demographic data were collected via self-reported component questionnaires. Furthermore, validated Osborne-Kenny music performance anxiety inventory questionnaires (15 questions) were used in order to assess the quantity of student’s performance anxiety. Then, the data were supported by validated Spielberg state-trait anxiety inventory (40 questions). Calculated Cronbach’s alpha showed high internal consistency reliability of both inventories (α= 0.9). Finally, academic achievement calculated by overall means of the performance scores in ensemble, instrumental lesson, orchestra and principles of performance in the past semesters. The data were analyzed by SPSS-22 software, using Pearson correlation coefficient, independent t- test and multiple linear regression with significance level 0.05.  The results showed, the mean (SD) of student’s performance anxiety scores were assessed 47.8 (15.09) and state and trait anxiety scores were calculated in order 44.07 (14.4) and 43.2 (11.8). The mean (SD) of academic achievement scores was 15.7 (1.9), and students had 20.6 (8.6) hours of practice per week. Among students, 66 persons had daily practice and 36 students did not practice every day. There was no statically significant relationship between amount of practice time and performance anxiety. In addition, the statically significant relationship between weekly hours of practice and state-trait anxiety was not found. Furthermore, statically significant relationship was not found between weekly hours of practice and academic performance. The independent t-test revealed that there were no significant differences between students who have daily practice and other students in academic performance, performance anxiety and state-trait anxiety scores. Multiple linear regression showed the demographic characteristics such as age, gender, years of musical instruction, and hours of practice were not statically significant variables for predicting academic achievement. However, among these variables, years of musical instruction was marginally significant (P=0.06). With a deductive overview, results showed students’ hours of practice were not considerably effective on increasing academic achievement and decreasing performance anxiety. According to the above mentioned, learning strategies for deliberate practice may be beneficial. Hence, adding a course with the purpose of instructing deliberate practice and learning true practice strategies in the curriculum of Western classical music performance was recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • practice time
  • Performance
  • anxiety
  • academic achievement
آزاده‌فر، محمدرضا (1396)، راهنمایی هایی عملی برای مؤثر کردن زمان تمرین،
پناهی شهری، محمود (1372)، بررسی مقدماتی روایی، اعتبار و نرم‌یابی فهرست حالت-صفت اضطراب اسپیلبرگر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
مهرام، بهروز (1373)، هنجاریابی آزمون اسپیلبرگر در شهر مشهد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
یزدانی، فریدخت (1391)، اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر پرستاری، فصلنامه افق پرستاری، سال اول، شماره 1، صص 58-47 .
Barry, N. H (1990), The effects of different practice techniques upon technical accuracy and musicality in student instrumental music performance, Research Perspectives in Music Education, 1(1), pp.4-8.
Barry, N. H (1992), The effects of practice strategies, individual differences in cognitive style, and gender upon technical accuracy and musicality of student instrumental performance, Psychology of Music, 20(2), pp.112-123.
Bartel, L. R & Thompson, E. G (1994), Coping with performance stress: A study of professional orchestral musicians in Canada, The Quarterly Journal of Music Teaching and Learning, 5(4), pp.70-78.
Bloom, B. S (1974), Time and learning. American psychologist, 29(9), p.682.
Cayne, B. S (Ed.) (1990), The new Lexicon dictionary of the English language, Lexicon, New York.
Coffman, D. D (1990), Effects of mental practice, physical practice, and knowledge of results on piano performance, Journal of Research in Music Education, 38(3), pp.187-196.
Ericsson, K. A (2008), Deliberate practice and acquisition of expert performance: a general overview, Academic emergency medicine, 15(11), pp.988-994.
Ericsson, K. A; Krampe, R. T & Tesch-Römer, C (1993), The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance, Psychological review, 100(3), pp.363-406
Fehm, L & Schmidt, K (2006), Performance anxiety in gifted adolescent musicians, Journal of anxiety disorders, 20(1), pp.98-109
Hallam, S (1995), Professional musicians' approaches to the learning and interpretation of music, Psychology of Music, 23(2), pp.111-128.
Hallam, S (1997), Approaches to instrumental music practice of experts and novices: Implications for education, Does practice make perfect, ????????, pp.89-107.
Hallam, S (2001), The development of metacognition in musicians: Implications for education, British Journal of Music Education, 18(01), pp.27-39.
Hamann, D. L (1982), An assessment of anxiety in instrumental and vocal performances, Journal of Research in Music Education, 30(2), pp.77-90.
Hamann, D. L & Sobaje, M (1983), Anxiety and the college musician: A study of performance conditions and subject variables, Psychology of Music, 11(1), pp.37-50.
Humara, M (1999), The relationship between anxiety and performance: A cognitive-behavioral perspective, Athletic Insight, 1(2), pp.1-14.
Kenny, D. T & Osborne, M. S (2006), Music performance anxiety: New insights from young musicians, Advances in Cognitive Psychology, 2(2-3), pp.103-112.
Lehrer, P. M; Goldman, N. S & Strommen, E. F (1990), A principal components assessment of performance anxiety among musicians, Medical Problems of Performing Artists, 5(1), pp.12-18.
McDonald, A.S (2001), The prevalence and effects of test anxiety in schoolchildren, Educational psychology, 21(1), pp.89-101.
McPherson, G. E (1994), Factors and abilities influencing sight-reading skill in music, Journal of Research in Music Education, 42(3), pp.217-231.
Mumford, M. D; Costanza, D. P; Baughman, W. A; Threlfall, K & Fleishman, E. A (1994), Influence of abilities on performance during practice: Effects of massed and distributed practice, Journal of Educational Psychology, 86(1), p.134.
O’Neill, S. A (1997), The role of practice in children’s early musical performance achievement, Does practice make perfect, ??????, pp.53-70.
Osborne, M. S; Kenny, D. T & Holsomback, R (2005), Assessment of music performance anxiety in late childhood: A validation study of the Music Performance Anxiety Inventory for Adolescents (MPAI-A), International Journal of Stress Management, 12(4), p.312.
Oxendine, J. B (1984), Psychology in motor learning. Englewood Cliffs, NJ: Prendice-Hall. Bahrick, HP & Phelps, E. 1987. Retention of spanish vocabulary over 8 years, Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, 13, pp.344-349.
Parncutt, R & McPherson, G (Eds.) (2002), The science and psychology of music performance: Creative strategies for teaching and learning, Oxford University Press, Oxford.
Ross, S. L (1985), The effectiveness of mental practice in improving the performance of college trombonists, Journal of Research in Music Education, 33(4), pp.221-230.
Sloboda, J. A; Davidson, J. W; Howe, M. J & Moore, D. G (1996), The role of practice in the development of performing musicians, British journal of psychology, 87(2), pp.287-309.
Sosniak, L. A (1985), Learning to be a concert pianist, In B. S. Bloom (Ed.), Developing talent in young people (pp. 19–67), Ballantine, New York.
Weinberg, R. S (1981), The relationship between mental preparation strategies and motor performance: A review and critique, Quest, 33(2), pp.195-213.