دوره و شماره: دوره 24، شماره 1، فروردین 1398 
نظم گفتمانی در نمایشنامه مرگ یزدگرد بر اساس نظریه فرکلاف

صفحه 15-24

10.22059/jfadram.2019.219667.615006

محمدباقر قهرمانی؛ میترا علوی طلب؛ بهروز محمودی بختیاری؛ نغمه ثمینی