دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، دی 1394، صفحه 1-104 
تولد سِرِناد، تزلزل تنالیته

صفحه 27-34

محسن نورانی؛ اشکان پویانیا


ارتباط تعاملی فضاهای سینمایی و فضای شهری معاصر

صفحه 49-60

محمد باقر قهرمانی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ حامد مظاهریان؛ علیرضا صیاد