دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، دی 1394، صفحه 1-104 
ارتباط تعاملی فضاهای سینمایی و فضای شهری معاصر

صفحه 49-60

10.22059/jfadram.2015.56357

محمد باقر قهرمانی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ حامد مظاهریان؛ علیرضا صیاد