بررسی زنجیره ارزش فیلم و تأثیر آن در فروش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنرتهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه ازاداسلامی واحد علوم و تحقیقات، زنجان، ایران

چکیده

آماری که از کشورهای دارای صنعت سینما در خصوص آثار اقتصادی این صنعت منتشر می­شود، تأثیر رشد تولیدات سینمایی بر اقتصاد ملی را به خوبی نشان می­دهد. توسعه این صنعت از یک سو موجب فراهم آوردن اشتغال مولد و رشد تولید ناخالص داخلی شده و از سوی دیگر به طور غیر­مستقیم به توسعه صنایع مرتبط مانند رسانه‌ها و تلویزیون، تبلیغات و غیره کمک می‌کند. زنجیره ارزش شرکت، کلیه فعالیت‌هایی که با اجرای آنها مزیت رقابتی با هزینه پایین‌تر یا با کیفیت بهتر، ایجاد می‌گردد را، شناسایی می­کند. معمولاً، هر حوزه کسب و کاری می‌بایست یک زنجیره ارزش داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر نیز شناسایی زنجیره ارزش صنعت سینمای ایران و تاثیر هر یک از متغیرهای شناسایی شده در میزان فروش فیلم است. نمونه آماری تحقیق، صاحب­نظران صنعت سینما در سطح شهر تهران بوده و در بازه زمانی نیمه نخست سال1392 اقدام به جمع­آوری نظرات این افراد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی و مدلسازی معادلات ساختاری در نرم­افزار لیزرل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که از میان فعالیت­های اصلی، آماده ورودی و از میان فعالیت­های پشتیبانی، تهیه تامین مواد و امکانات بیشترین تاثیر را بر فروش فیلم دارند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifies Film Value Chain and its Impact on Sales Growth

نویسندگان [English]

 • Hamid Dehghanpour 1
 • Mahsa Mosalla 2
1 Asistant Professor, School of Cinema & Theater, University of Art, Tehran, Iran
2 MA Student of Executive Management, Department of Management, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Statistics and reports from the countries have strong film industry shows the Impact of film industry growth, activities and services on national economics. Development of this industry on the one hand providing dynamic employment and GDP growth and on the other hand influence indirectly on related industries such as the media and television, advertising, hardware and software industries, tourism and so on. Development of information technology, digital products and internet has had a significant role in the film Trade growth in the last two decades. The company's value chain, identify all the activities conducted by the company and related to strategic issues, in other words The activities performed by them competitive advantage with lower costs or improve quality, is provided. Usually, each of the business must be having a value chain. value chain analysis describes the activities within and around an organization, and relates them to an analysis of the competitive strength of the organization .therefore ,it which value each particular activity adds to the organizations products or services. this idea was built upon the insight that an organization is more than a random completion of machinery ,equipment, people ,and money. only if this things are arranged into systems and systematic activities it will become possible to produce something for which customers are willing to pay price .porter argues that the ability to perform particular activities and to manage linkages between these activities a source of competitive advantage, porter distinguishes between primary activities and support activities, the primary activities are: Inbound Logistics : relationships with suppliers and include all the activities required to receive, store, and disseminate inputs. Operations : are all the activities required to transform inputs into outputs, Outbound Logistics: all the activities required to collect, store, and distribute the output. Marketing and Sales: activities inform buyers about products and services, induce buyers to purchase them, and facilitate their purchase. Service: all the activities required to keep the product or service working effectively for the buyer after it is sold and delivered. Secondary activities are: Procurement: is the acquisition of inputs, or resources, for the firm. Human Resource management: all activities involved in recruiting, hiring, training, developing, compensating and dismissing or laying off personnel. Technological Development: pertains to the equipment, hardware, software, procedures and technical knowledge brought to bear in the firm's transformation of inputs into outputs. Infrastructure: serves the company's needs and ties its various parts together, it consists of functions or departments such as accounting, legal, finance, planning, public affairs, government relations, quality assurance and general management The aim of this study identifies film value chain in Iran and its impact on sales growth. The sample of the study, film Industry experts in Tehran was a good experience in this field, and in the first half of the period 1392 to collect opinions of the people. For data analysis, expletory factor analysis, confirmatory factor analysis and structural equation modeling (SEM) in Lisrel software was used. The results showed that among main activities, input logistic and Supplies Materials in main activities have most impact on sales growth.

کلیدواژه‌ها [English]

 • value chain
 • Cinema Industry
 • Expletory Factor Analysis
 • Confirmatory Factor Analysis
 • Structural Equation Modeling (SEM)
 1. پورتر، مایکل، (1387)، استراتژی رقابتی، ترجمه‌ی عباس مهرپویا و جهانگیر مجیدی،انتشارات رسا،تهران
 2. 2. پیرس و رابینسون (1389)، برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک، ترجمه‌ی سهراب خلیلی شورینی، چاپ دوم، انتشارات یادواره کتاب ، تهران
 3. 3. تقی زاده، علی، (1381)، نظام مهندسی ارزش ،نشریه روش،شماره 75،صص 40-51
 4. 4. حسین نژاد، محمد علی، (1390)، نگاه عمومی تر به موضوع اقتصاد سینما، فصلنامه فارابی، شماره 66، صص 7-20
 5. 5. خداداد حسینی، سید حمید و عزیزی، شهریار، (1389)،مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک، رویکرد جامع، انتشارات صفار،تهران
 6. 6. دادگران، سید محمد و ابری، انسیه، (1390)،بررسی عوامل موثر بر توان صنعت سینمای ایران برای ورود به بازارهای جهانی، مطالعات رسانه‌ای، سال ششم، شماره پانزدهم، صص 55-94
 7. 7. سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه، (1389)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری ،انتشارات آگاه، تهران
 8. 8. سکاران، اوما (1386)، روشهای تحقیق در مدیریت،ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ،تهران
 9. 9. سلیمانیان، معصومعلی و جمشیدی ،حمد ا...، (1390)، روش تحقیق وکاربرد آن در مدیریت، (چاپ اول)،انتشارات شهر آب ،تهران 10. شقاقی، مهدی و نقشینه، نادر، (1388)، تعمیم زنجیره ارزش پورتر به فعالیت های کتابخانه های تخصصی و تاثیر فناوری اطلاعات بر آن، فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)،سال پانزدهم، شماره 56، صص 47-64
 10. 11. علی احمدی، علیرضا، فتح الله، مهدی و تاج الدین، ایرج، (1390)،نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک، انتشارات تولید دانش، تهران
 11. 12. کلاین، پل (1391) ،راهنمای آسان تحلیل عاملی، ترجمه‌ی دکتر سید جلال صدرالسادات و اصغر مینایی،انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)،تهران
 12. 13. هریسون، جفری و جان، کارون، (1387)، مدیریت استراتژیک، ترجمه بهروز قاسمی، انتشارات هیات، تهران
 13. 14. Allio, R.J. and Randall, R.M. (2010), Kiechel's history of corporate strategy, Journal of Strategy & Leadership, Vol. 38, Issue: 3, pp: 29 – 34 15.
 14. Bloore, P. (2009), Re-defining the Independent Film Value Chain, Discussion document,UK Film Council
 15. 16. Dess, G. and Lumpkin, G. T. (2003), Strategic Management:Creating competitive advantages, Mc Graw-Hill, United States
 16. 17. Hax, D.C. and Majluf, N, (1996), The Strategy Concept and Process,Prentice Hall,United States.
 17. 18. Hooley, et al (2005), The performance impact of marketing resources, Journal of Business Research, Vol.58,Issue 1,pp:18-27
 18. 19. Hunger, D.J. and Wheelen, T.L. (2001),Strategic Management, Addison-Wesley Publishing Company,United States 20. Küng, L. (2008), Strategic Management in the Media: Theory to Practice, SAGE publication Ltd, United States
 19. 21. Olmsted, C., S. M. (2006), Competitive strategy for media firms: strategic and brand management in changing media markets, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers, United States
 20. 22. Porter, M. E. (1998), Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance,The Free Press publishing Company, United States
 21. 23. Rowley, J. (2002), Information Marketing in Digital World,Library High Tech, Vol. 20, Issue.3, PP: 352-358
 22. 24. Sanchez-T.A (2006), Issues in Media Globalization, In Handbook of media management and economics/ Editor Alan B. Albarran; co-editors Sylvia M. Chan-Olmsted, Michael O.Wirth, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers,london
 23. 25. Tong, X, and Hawley, J.M. (2009),Measuring customer-based brand equity: empirical evidence from the sportswear market in China, Journal of Product & Brand Management, Vol. 18, Issue: 4, pp: 262-271
 24. 26. Vickery, G and Hawkins, R, (2008), Remaking the Movies: Digital Content and the Evolution of the Film and Video Industries (ISBN 9264043292) in the Organization For Economic Co-operation and Development (OECD), OECD Publishing, France