دوره و شماره: دوره 20، شماره 1، بهار 1394 
6. مطالعۀ تطبیقی راهکارهای پایان‌بندی نمایشی در درام‌های دهۀ اخیر ایران

صفحه 57-66

مجید کیانیان؛ محمد جعفر یوسفیان کناری؛ سید مصطفی مختاباد