تاثیر فنآوری تدوین فیلم بر زیبایی شناسی تدوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما

چکیده

هدف این مقاله معلوم کردن تاثیراتی است که تحولات تاریخی فنآوری های تدوین بر زیبایی شناسی این هنر داشته است.رویکرد مقاله عمدتا متوجه نتایج مقایسه تاثیر فنآوری تدوین بر ساختار گروهی از فیلم های بلند داستانی هالیوود است که در" دوره گذار" از تدوین انالوگ به تدوین دیجیتال (دهه های 1980 و 1990) با دو فناوری متفاوت تدوین شده اند.مقاله با روش های تحقیق اسنادی و کتابخانه ای ، درحیطه های زیر به تبیین موضوع می پردازد:1. معرفی عواملی که بیشترین تاثیر را طی تاریخ تدوین بر زیبایی شناسی تدوین داشته اند .2. بررسی ساختارهای فنی - زیبایی شناسی تدوین که متاثرازفناوری تدوین بوده اند.3. مقایسه ساختار تدوینی گروهی از فیلم های هالیوودی "دوره گذار" که برخی با فناوری انالوگ وبرخی دیگر با فناوری دیجیتالی تدوین شده اند . مقاله به این نتیجه می رسد:تحول فناوری های تدوین ، در دوره های تاریخی معینی ، مجموعه ای تاثیر اشکار بر زیبایی شناسی تدوین داشته است. اختراع نخستین ماشین الکترومکانیکی تدوین (موویولا) در دهه۱۹۲۰ واختراع سامانه تدوین غیرخطی دیجیتالی برای تدوین فیلم و ویدئو در دهه ۱۹۹۰ - به عنوان نقاط عطف تاریخی در تحول فناوری های تدوین - نمونه هایی ازتاثیر فناوری های این هنر بر زیبایی شناسی آن هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of film editing technologies on editing aesthetics: with emphasizing on digital film editing technology.

نویسنده [English]

  • Ahmad Zabeti Jahromi
Associate Professor/IRIB University
چکیده [English]

The technology of film editing had been one of the effective parameters on film editing aesthetics through the editing history. Explanation of historical film editing technologies developments and its effects on technical structures of editing is the main objective of this article. Non-linear digital film editing technology is selected as an approach for above explanation, also as one of the historical turning point in developments of editing technology.
Through the explanation of objective by combination of documental and library research , at first the article divides the history of film technologies into five periods which have created five turning points in the developments of film aesthetics and film form: Invention of cinematograph in 1895.Invention of sound recording technology for films in 1927.Invention of color film at beginning of 1940s.Invention of wide screen systems in 1950s.Invention of digital technologies for film production at the beginning of 1990s.Then article divides film /video editing technologies into five periods:1. Pre-mechanical period (1895-1925): handy film cutting/editing (by using scissors, emery, film glue and metal clips).2. Mechanical period (1925 -1965): from invention of first electromechanical editing machine (Moviola) as first historical turning point in developments of film editing technologies to invention of EUC (Editing Unit Control) machine in television. This period begins from last years of silent movies era until the last years of 1960s, when compact cassettes of video tape and EUC invented for video tape linear editing.3. Linear video editing period (1970 -1985): by using electromagnetic editing and tape recording machines.
4. Non - linear/electronic period of film - video editing (1985 -1995): by invention of "Edit Droid" and "Montage" editing systems ("transitional period" from analogue to digital technology of editing).5. Digital film editing period ( from the mid of 1990s) by invention of "Avid" and "Light Works" editing systems as the second historical turning point in the developments of film editing technologies (beginning of digital non - linear film/video editing era).
Through study in these periods and finally by approach to digital film editing, the article discusses and analyzes the subject in below domains:
1. By introducing the main parameters that had the most effects on film editing aesthetics through history of editing, including editing technology parameter.
2. By introducing and analyzing the editing aesthetics structures and their elements which editing technology affected them. 3. By comparing a certain group of Hollywood feature/fiction films through "transitional period" from analogue to digital editing technology, in view point of editing structures. Finally the article comes to this conclusion: Film editing technology developments - as one of the effective parameters - had a series of effects on the editing aesthetics in certain periods of film editing history. These effects are obvious in the editing structures of some Hollywood fiction films which edited by digital technology through "transitional period", when comparing them with films that edited by analogue technology in same period.

Film Editing - Film Editing Aesthetics - Film Editing Technology - Editing Structures - Digital Editing

کلیدواژه‌ها [English]

  • Film Editing
  • Film Editing Aesthetics
  • Film Editing Technology
  • Editing Structures
  • Digital Editing
دووریس، مارک جی (۱۳۸۹)، آموزش درباره تکنولوژی: درآمدی برفلسفه تکنولوژی برای غیر فیلسوفان، مترجمان: مصطفی تقوی و محبوبه مرشدیان، انتشارات دانشگاه صداوسیما، تهران.
کولپی، هانری (۱۳۷۶)، نامه‌هایی به یک تدوین‌گر جوان، ترجمه سعید فاطمی، نشر نی،‌ تهران.
ضابطی جهرمی، احمد (۱۳۸۹)، زیبایی‌شناسی، تاریخ و نظریه‌های تدوین فیلم، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه صداوسیما، تهران.
ضابطی جهرمی، احمد (۱۳۹۱)، تکنیک‌‌های تدوین، جلد اول: تدوین تداومی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه صداوسیما، تهران.
متالینوس، نیکوس (۱۳۸۴)، زیبایی‌شناسی تلویزیون: مبانی ادراکی، شناختی و ترکیبی، ترجمه جمال آل احمد، نشر اداره کل پژوهش‌های سیما، تهران.
متز، کریستین (۱۳۷۶)، نشانه‌شناسی سینِما: درباره دلالت سینمایی، ترجمه روبرت صافاریان، نشر کانون فرهنگی-هنری ایثارگران، تهران.
Dancyger, ken (2011), The Technique of Film and Video Editing: Theory and Practice, 5th Edition, Focal Press, London, N.Y.
Goomery, Douglas (1986), The Hollywood Studio System, St.Martin Press, New York.
Mayer, David (1972), Eisenstein's Potemkin: A shot by shot presentation, Grossman Publishers, New York.
Murch, Walter (2001),In the Blink of an Eye: A Perspective on Film Editing, 2nd Edition, Silman-James Press, Los Angeles.
Salt, Barry (1963), Film Style and Technology: History and Analysis, Starword Pub, 2nd Edition: 1992, London.