دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 81-167 (پاییز و زمستان) 
8. رویکرد پدیدارشناسانه به دریافت مخاطب در نمایش عروسکی

صفحه 147-154

محمدباقر قهرمانی؛ پوپک عظیم پورتبریزی؛ سمیه میرزاحسینی