دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، مهر 1396، صفحه 81-167 (پاییز و زمستان) 
رویکرد پدیدارشناسانه به دریافت مخاطب در نمایش عروسکی

صفحه 147-154

10.22059/jfadram.2017.237902.615104

محمدباقر قهرمانی؛ پوپک عظیم پورتبریزی؛ سمیه میرزاحسینی