کلیدواژه‌ها = موسیقی
بازنمایی بانوان موسیقیدان در نقاشی‌های دوره قاجار

دوره 26، شماره 4، دی 1400، صفحه 63-72

10.22059/jfadram.2021.321379.615534

فاطمه سادات کاشانی؛ ایلناز رهبر؛ فیروزه شیبانی رضوانی


نگاهی گذرا به سیر تحول کارکرد موسیقی در حیات دینی یهود

دوره 23، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 47-55

10.22059/jfadram.2017.204013.614925

نسرین بنی اسدی؛ منصور معتمدی


موسیقی در دربار خلفای عصر اول عباسی

دوره 19، 2(پاییز و زمستان 1393)، مهر 1393، صفحه 17-24

10.22059/jfadram.2014.51689

سیداحمدرضا خضری؛ حلیمه جعفرپور نصیرمحله


بررسی تأثیر مبانی عرفان اسلامی بر فرم و محتوای موسیقی

دوره 19، 1(بهار و تابستان 1393)، فروردین 1393، صفحه 5-16

10.22059/jfadram.2014.50011

حسین شایسته؛ عبدالحسین خسروپناه