نویسنده = محمودی بختیاری، بهروز
هژمونی مردانه در گزیده ای از نمایشنامه های هنریک ایبسن، با رویکرد تحلیل محتوا

دوره 26، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 13-21

سعید کریمی؛ مهدی سلطانی سروستانی؛ بهروز محمودی بختیاری


قرائت فیگوراتیو از نمایشنامۀ مالی‌سویینی نوشتۀ براین فری‌یل بر مبنای کتاب مقدس

دوره 25، شماره 3، آذر 1399، صفحه 45-52

تاجبخش فنائیان؛ بهروز محمودی بختیاری؛ مسعود صفری


مفهوم خشونت در گفتمان با نگاهی به فیلم "پنهان" اثر میشائل هانکه

دوره 25، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 5-14

سپیده سامی؛ احمد الستی؛ بهروز محمودی بختیاری


تبارشناسی دلقک در نمایش سنتی ایران

دوره 19، 1(بهار و تابستان 1393)، فروردین 1393، صفحه 47-58

نغمه ثمینی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ محمد باقر قهرمانی؛ شیوا مسعودی