قرائت فیگوراتیو از نمایشنامۀ مالی‌سویینی نوشتۀ براین فری‌یل بر مبنای کتاب مقدس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه آموزشی هنرهای نمایشی

2 دانشیار/پردیس هنرهای زیبا

3 دانش‌آموختۀ کارشناسی‌ارشد کارگردانی تاتر، دانشکدۀ هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در متون ادبی و نمایشی گاه با نقاط تاریک و مبهمی مواجه می‌شویم که متن در مورد آن‌ها سکوت کرده است. به بیان دقیق‌تر گاه خواننده در مورد شخصیت‌ها یا داستان با سوالی مواجه می‌شود که متن پاسخی برای آن ندارد یا خواننده معنای سخنی در متن را به درستی در نمی‌یابد. به این ترتیب آنچه در متن برایمان مسأله انگیز خواهد بود «ابهام» است و آنچه ما را به پاسخ‌هایی درست از آن مسأله هدایت می‌کند ضرورت توجه به «بافت» در متن می‌باشد. در نمایشنامۀ مالی سویینی نوشتۀ براین فری‌یل نیز ابهام در رابطۀ کاراکتر «مادر» با «پدر» موضوعی‌ست که در نخستین سطح معنایی و زبان لیترال متن قابل دریافت نخواهد بود. از آنجایی که فری‌یل نیز همواره به عنوان نویسنده‌ای با دغدغه‌های زبان‌محور شناخته شده است. به همین منظور با توجه به نشانه‌های کتاب مقدس در بافت متن، و به میانجی نظریات اریش اوئرباخ در کتاب میمسیس، قرائتی فیگوراتیو از این نمایشنامه و کشف استعارات نهفته در ابهامات متن ضرورت طرح این پژوهش را تشکیل می‌دهد. ضرورتی که در قرائتی تنگاتنگ از متن نمایشنامۀ مالی سویینی و کتاب مقدس به شیوه‌ای توصیفی و تحلیلی منجر به صورت‌بندی الگوی استعاری این متن و پاسخ به ابهامات درونی آن می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Figurative reading of the play “Molly Sweeney” written by Brian Friel, based on The Holy Bible

نویسندگان [English]

  • Tajbakhsh Fanaeiyan 1
  • Behrooz Mahmoodi-Bakhtiari 2
  • Masoud Safari 3
1 Fine Arts
2 Associate Professor, Department of Performing Arts, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 MA Graduate of Theatre Directing, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Contradictions between the literal and figurative forms of the rhetoric figures, as a form of language, has represented itself a polemical matter into the classical literary and dramatic texts. For the researchers all across the world, surveying literature archetypes, literary and linguistic approaches for better understanding of two literary forms, Literal and Figurative, always was a prominent issue. Erich Auerbach is one the authors who probed into the two central archetypes of the western literature, the homer’s Iliad and Odyssey and Holy Bible. He compares two important literal texts with each other, which where he creates two new world by those two texts. Brian Friel is the most prominent dramatist of Ireland in the last fifty years. Dramatist Experts of Ireland believe that he is a true successor of playwrights like Yeats, Synge and O’Casey. Many Irish experts call Him “Ireland’s Chekhov”. He studied at catholic school and church to be a priest. Then he changed his path to be an instructor, narrator and playwright at a same time. The play “Molly Sweeney”, Brian Friel artwork, is one of those special cases impressed partly by both Homer’s Iliad and Odyssey and biblical archetypes and its literal and figurative literary forms. Sometimes in literary and dramatic texts, we face an obscure and dark point where the text tells nothing about them. To be more precise, sometimes the reader faces a question about the characters or the story or sometimes he or she is unable to understand part of the text correctly where the text has no answer for that. Therefore, the “ambiguity” is the problem in such texts. As a result, without attaining all semantic arrangements and word order, one cannot attain the fact. Also without considering the artwork’s general context, no correct readings happen. A context consisting of words, clauses and sentences bound to each other, forms a shape that shows how to face the artwork. Therefore, necessity to mind the “Context”, forwards us toward the correct answers to the questions or ambiguities. Ambiguity in relationships between the “Mother” and “Father” character and “The father not letting Molly to go to school ” is not an issue perceivable in text’s first semantic and literal level of language. According to Friel himself who studied at catholic school, close to grab the priest title and considering him as an author with language-centric concerns, and the analyzable signs of the Bible context into the text, figurative readings of the play and discovering hidden metaphors into ambiguities, through Erich Auerbach and his book ”Mimesis”, rises the necessity of forming aforesaid question. This is why understanding a quite literal text is simple and semantic arrangement in a certain pattern needs no influence on words’ meaning. Therefore, the pattern could be metaphoric. As a result, we face a form of metaphoric pattern in Molly Sweeney which necessity of close reading between Molly Sweeney’s play text and the Bible, in a descriptive and analytical manner, leads to form a metaphoric pattern and answering the text’s internal ambiguities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Molly Sweeney
  • Brian Friel
  • figurative
  • The Holy Bible
  • context
آگوستین، اورلیوس (۱۳۹۱)، اعترافات آگوستین قدیس، ترجمۀ افسانه نجاتی، (چاپ سوم). تهران: پیام امروز.
بنیامین، والتر (۱۳۹۵)، دربارۀ زبان و تاریخ، گزینش و ترجمۀ مراد فرهادپور و امید مهرگان، (چاپ اول). تهران: هرمس.
تایسن، لُیس (۱۳۹۴)، نظریه‌های نقد ادبی معاصر، ترجمۀ مازیار حسین‌زاده و فاطمه حسینی، (چاپ سوم). تهران: نگاه امروز/حکایت قلم نوین
فری‌یل، براین (۱۳۸۶)، نمایشنامۀ مالی سویینی، ترجمۀ حمید احیاء، (چاپ اول). تهران: نیلا.
کتاب مقدس (۲۰۱۶)، ترجمۀ قدیم، انتشارات ایلام.
کِوچش، زولتان (۱۳۹۶)، استعاره مقدمه‌ای کاربردی، ترجمۀ جهانشاه میرزا بیگی، (چاپ اول) تهران: آگاه.
لیکاف، جرج؛ جانسون، مارک (۱۳۹۴)، استعاره‌هایی که با آن‌ها زندگی می کنیم، ترجمۀ هاجر آقاابراهیمی، (چاپ دوم) تهران: علم.
مک‌گراث، آلیستر (۱۳۹۳)، درسنامۀ الهیات مسیحی، ترجمۀ بهروز حدادی. قم: انتشارات دانشگاه اذیان و مذاهب.
هومر (۱۳۸۷). ادیسه، ترجمۀ سعید نفیسی. تهران: زوار
 
Auerbach, E. (2013). Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature, Translated by Willard R. Trask. Princeton: Princeton University Press.
Bredin, Hugh (1992), The Literal and the Figurative. Philosophy, 67(259), pp.69-80.
Sacks, Oliver (1993), To See and Not See: The New Yorker, 10, pp. 59-73.
Searle, John (1979),  'Literal Meaning', in Expression and Meaning. Cambridge University Press, 117-136.