دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، آذر 1395 
زیبایی‌شناسی قاب‌بندی و قاب‌زدایی در سینمای ایران دهه80

صفحه 5-14

سجاد ستوده؛ میلاد ستوده؛ احمد الستی؛ محمدجعفر یوسفیان‌


شکل‌گیری نمایش ایرانی از جهانی دایجتیک

صفحه 15-24

محمدباقر قهرمانی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ پرستو محبی