دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، دی 1395 

مقاله پژوهشی

زیبایی‌شناسی قاب‌بندی و قاب‌زدایی در سینمای ایران دهه80

صفحه 5-14

10.22059/jfadram.2016.59693

سجاد ستوده؛ میلاد ستوده؛ احمد الستی؛ محمدجعفر یوسفیان‌


شکل‌گیری نمایش ایرانی از جهانی دایجتیک

صفحه 15-24

10.22059/jfadram.2016.59694

محمدباقر قهرمانی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ پرستو محبی