زیبایی‌شناسی قاب‌بندی و قاب‌زدایی در سینمای ایران دهه80

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سینما، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد ادبیات نمایشی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 استادیار گروه هنرهای نمایشی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

4 استادیارگروه ادبیات نمایشی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

   قاب‌بندی یکی از مباحثی است که در زیبایی‌شناسی تصویر دارای اهمیت فراوانی می‌باشد. اما علی‌رغم اهمیت این مبحث، تا کنون کمتر پژوهشی را درباره سینمای ایران می‌توان مشاهده نمود که به قاب‌بندی و جنبه‌های آن پرداخته باشد. این مقاله تلاش دارد تا با رویکردی توصیفی- تحلیلی، به زیبایی‌شناسی قاب­بندی و ظرفیت‌های تصویرسازی آن بپردازد. از همین روی در گام اول، هشت فیلم از سینمای ایران در دهه 80 به عنوان جامعه آماری گزینش شده است: سگ‌کشی(بهرام بیضایی،1380)؛ شب‌های‌ روشن(فرزادموتمن، 1381)؛ گاوخونی (بهروزافخمی، 1382)؛ آتش ‌سبز (محمدرضا اصلانی، 1386)؛ شبانه‌روز (امید بنکدار و کیوان علی‌محمدی،1387)؛ درباره الی(اصغر فرهادی،1387)؛ پرسه در مه (بهرام توکلی، 1388) و جدایی نادر از سیمین (اصغر فرهادی، 1389). در ابتدا برای رسیدن به نتیجه‌ای آشکار، چندین نظریه برگرفته از آرای متفکرانِ متفاوت به عنوان چارچوب نظری مورد استفاده قرار می‌گیرد تا با تحلیل این نظرگاه‌ها در آثار سینماییِ گزینش شده، ماهیتِ کاربردی این مقاله افزایش یابد. در آغاز پژوهش، ماهیت قاب‌بندی و روند توسعه آن بررسی می‌شود. سپس به تصاویرِ درونْ قاب اشاره می‌شود. در ادامه تصاویری واکاوی می‌شوند که خارج از محدوده‌های بستة قاب حضور دارند و علی‌رغم پنهان بودن، فهمیده می‌شوند. در انتها به شیوه‌ای منحصربفرد و کمیاب در قاب‌بندی اشاره می‌شود و ویژگی‌های آن مورد تحلیل قرار می‌گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aestheticism of Framing and Deframing in Iranian Cinema 2001-2011

نویسندگان [English]

  • Sajad Sotoudeh 1
  • Milad Sotoudeh 2
  • Ahmad Alasti 3
  • Mohammad Jafar Yousefian 4
1 M.A. in Cinema Studies, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
2 M.A. in Dramatic Literature, Arts Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor in Dramatic Arts, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor in Dramatic Literature, Arts Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Framing is a very important subject in picture aestheticism. This contains a capacity which might be investigated through different approaches, and the film-makers have used this method to improve the visual aesthetics of their works. But, despite the importance of this subject, rare studies could be found along with their works based on the framing and its different dimensions inside Iranian cinema. This article is trying to investigate the framing aesthetics and its visual capacities through a descriptive-analytic approach. Therefore, at the first step, eight movies amongst the works produced from 2001 to 2011 in Iran, have been chosen as the statistical domain of the research: Killing Mad Dogs (Bahram Beizai, 2001); Bright Nights (Farzad Motamen, 2001); Gavkhooni (The River’s End) (Behrooz Afkhami, 2003); Green Fire (Mohammad Reza Aslani, 2007); Day and Night (Omid Bonakdar & Keyvan Ali-mohammadi, 2008); About Elly (Asghar Farhadi, 2008); A Walk in the fog (Bahram Tavakoli, 2009); A Seperation (Asghar Farhadi, 2010). In the beginning of the research, the concept of framing and its developing process are stated so that the artist’s approach towards framing becomes clear. In regard to this, we continue to discuss the painter’s approach towards the frames and then we’ll talk about the dominant approach throughout the renaissances.  In this section, a transformation in the attitude towards frame edges is shown in the various works of the painters who shift their focus from the center of images to their edges. Then, on-screen pictures are referred to. That is, the analysis based on the pictures which are formed inside the frame edges and some scenes of the chosen movies are stated so that the discussion becomes clear. Deleuze’s ideas about the saturated and rarefaction images have been discussed. Then, several instances from the selected case studies are stated that explain how Iranian filmmakers make use of these ideas in their works. Next, those scenes are studied, although they are outside the limitations of the frame edges, they possess a strong impacting effect. In other words, the aim in this section is to focus on pictures which have gone further than the limitations specified by the frame. The theoretical focus of this part is based on Noel Burch’s thoughts on the off-screen space. We try to increase the practical aspects of the discussion by including several instances of the selected movies. In the end, a rare and unique approach in framing is introduced and its characters are analyzed so that the innovative approaches in Iranian Cinema towards framing are revealed. Then, the concept of deframing is investigated by focusing on Pascal Bonitzer’s theory. This is followed by a search within movies to point out the moments where Iranian filmmakers manage to alter the conventional viewpoint and move toward deframing. Therefore, we notice a great preference in the works of the 80’s like Killing Mad Dogs, About Elly, and A Seperation to configure their images within the frame edges. Whilst, Bright Nights and Gavkhooni (The River’s End) have reached further and made an effort to alter the conventional and routine meaning of framing. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Framing
  • Deframing
  • iranian cinema
  • Off-Screen Space
  • Visual Aesthetics
برچ، نوئل (1363)، زمان و مکان در سینما، ترجمه حسن سراج زاهدی، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، تهران.
ناکلین، لیندا (1390)، بدن تکه تکه شده قطعه به مثابه استعاره‌ای از مدرنیته، ترجمه مجید اخگر، چاپ دوم، انتشارات حرفه هنرمند، تهران.
Arnheim, Rudolf (1982), The Power of the Center A Study of Composition in The Visual Arts, University of California Press, Berkeley.
Aumont, Jacques; Alain Bergala; Michel Marie; Marc Vernet (1992), Aesthetics of film, Translated and Revised by Richard Neupert, University of Texas press, Austin.
Aumont, Jacques (1997), The Image, Translated by Claire Pajackowska, British Film Institute, London.
Baudelaire, Charles (1964), The Painter of Modern Life, in The Painter of Modern Life and Other Essays, Translate and Edit by jonathan mayne, Phaidon, London.
Bazin, Andre (1967), What is Cinema? Vol I , Essays Selected and Translated by Hugh Gray, University of California Press, Berkeley.  
Bonitzer, Pascal (2000), Deframings, in Cahiers du Cinema Volume Four 1973-1978: History, Ideology, Cultural Struggle, Edited by David Wilson, Routledge, London and New York, pp197- 203.
Bonitzer, Pascal (1990), Off-Screen Space, Trans by Lindley Hanlon, in Cahiers du Cinema Volume Three 1969-1972: The politics of Representation, Edited by Nick Browne, Routledge, London and New York, pp291-305.
Bordwell, David; Janet Staiger;  Kristin Thompson (1985), The Classical Hollywood Cinema Film Style & Mode of Production to 1960, Routledge, London.
Bordwell, David and Kristin Thompson (2008), Film Art: an Introduction, Eighth Edition, McGraw-Hill, New York.
Braudy, Leo (1977), The World in a Frame: What We See in Films, Anchor Press, New York.
Carrier, David (1979), On the Depiction of Figurative Representational Pictures within Pictures, Leonardo,Vol.12, No.3, pp197-200.
Deleuze, Gilles (1986), Cinema1- The Movement-Image, Translated by Hugh Tomlinson and Brbara Habberjam, University of Minnesota Press, Minneapolis.
Mast, Gerald (1984),On Framing, Critical Inquiry, Vol. 11, No. 1, pp 82-109.
Metz, Christian (1985), Photography and Fetish, October, Vol. 34, pp 81-90.
O’Rawe, Des (2011), Towards a Poetics of the Cinematographic Frame, Journal of Aesthetics & Culture, Vol.3, pp1- 13.
Rodowick, D. N (1997), Gilles Deleuze’s Time Machine, Duke University Press, Durham and London.
Sevin, Ayda (2007), Margins of the Image: Framing and Deframing in the Graphic Novel and the Film V For Vendetta, A Thesis for the Degree of Master of Arts, Bilkent University, Turkey.
Ward, Peter (2003), Picture Composition forFilm and Television, Second Edition , Focal Press, Burlington.
Wolf, Mark J. P (1997), Inventing Space: Toward a Taxonomy of On- and Off-Screen Space in Video Games, Film Quarterly, Vol. 51, No.1, pp11-23.