دوره و شماره: دوره 19، 1(بهار و تابستان 1393) - شماره پیاپی 1، فروردین 1393 
تبارشناسی دلقک در نمایش سنتی ایران

صفحه 47-58

10.22059/jfadram.2014.50015

نغمه ثمینی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ محمد باقر قهرمانی؛ شیوا مسعودی