دوره و شماره: دوره 19، 2(پاییز و زمستان 1393) - شماره پیاپی 2، مهر 1393 
موسیقی در دربار خلفای عصر اول عباسی

صفحه 17-24

10.22059/jfadram.2014.51689

سیداحمدرضا خضری؛ حلیمه جعفرپور نصیرمحله


نبوغ کانتی و بتهوون

صفحه 25-30

10.22059/jfadram.2014.51690

مهسا خوئی؛ موسی اکرمی؛ حسن ریاحی


تن یافتگی تماشاگر در فضای هاپتیکی فیلم

صفحه 53-64

10.22059/jfadram.2014.51693

محمد باقر قهرمانی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ حامد مظاهریان؛ علیرضا صیاد