دوره و شماره: دوره 19، 2(پاییز و زمستان 1393) - شماره پیاپی 2، مهر 1393