دوره و شماره: دوره 19، 2(پاییز و زمستان 1393) - شماره پیاپی 2، پاییز 1393 
2. موسیقی در دربار خلفای عصر اول عباسی

صفحه 17-24

سیداحمدرضا خضری؛ حلیمه جعفرپور نصیرمحله


3. نبوغ کانتی و بتهوون

صفحه 25-30

مهسا خوئی؛ موسی اکرمی؛ حسن ریاحی


6. تن یافتگی تماشاگر در فضای هاپتیکی فیلم

صفحه 53-64

محمد باقر قهرمانی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ حامد مظاهریان؛ علیرضا صیاد