دوره و شماره: دوره 28، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-72