دوره و شماره: دوره 28، شماره 4، دی 1402 
نقش حسی و نمادین رنگ در انیمیشن سینمایی عروس مرده

10.22059/jfadram.2023.214402.614976

فاطمه درینی؛ سید نجم الدین امیر شاه کرمی؛ امیر حسن ندایی