بررسی اهمیت خاطره در شخصیت های نمایشنامه های نغمه ثمینی با تمرکز بر خواب در فنجان خالی، هیولاخوانی و زبان تمشک های وحشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پیام نور

2 مدیر گروه هنر دانشگاه پیام نور

چکیده

نمایشنامه ها قسمتی از شرح حال افراد را به صورت بیانی و قسمتی دیگر را با نشان دادن، نقل و روایت می کنند و مطالعه ادبیات نمایشی در جهت تثبیت در اذهان عمومی، همسویی و القای فرهنگ جامعه می‌بایست به گونه ای باشد که سبب خاطره انگیزی در مخاطب شود. از آنجا که رویداد خاطره یک واقعیت کالبدی است البته با مفهومی فراتر از یک موقعیت یا خاستگاه مکان به عنوان ظرفی برای وقوع رویدادها، به ذهن انسان در ثبت خاطرات یاری می‌رساند. از این رو؛ پژوهش حاضر بدنبال واکاوی نقش وجود اهمیت خاطره در شخصیت های نمایشنامه های خواب در فنجان خالی، هیولا خوانی و زبان تمشک های وحشی است و در راستای نیل به این هدف، ابتدا به بررسی نمایشنامه ها و ساختار آن و سپس به خاطره انگیزی و اهمیت خاطره در شخصیت ها با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی پرداخته شد و نتایج بررسی ها حاکی از آن است که در نمایشنامه های مطرح شده، شخصیت ها از طریق نوع دیالوگ همراه با نوع بیان و قدرت های کلامی تاثیر بیشتری در برانگیزی خاطره در تماشاگران دارند و از میان سه نمایشنامه منتخب، نمایشنامه «زبان تمشک های وحشی» از این لحاظ دارای قدرت بیشتری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the importance of memories in the characters of Naghmeh Samini's plays by focusing on sleeping in empty cups, echolocation and language of wild raspberries

نویسندگان [English]

  • azadeh tafazzoli 1
  • anahita moghbeli 2
1 payamnoor
2 director of art department of payame noor university
چکیده [English]

The play is a two-sided text , meaning that in addition to having a literary aspect, it is a text that is written for execution, although the insistence of literary scholars has been to prioritize its validity. They believe that the play can be read and interpreted as a piece of poetry, prose, or some kind of narrative story. Event, reactions and thoughts lead to an end. As such, it can be said that the play is a literary text that is written to include a story and contains a story. The play is a specific literary genre, but the play is said to have a work of its kind. So A play is a literary writing that is written for a performance and contains a story. The play is performed on stage or in a television studio starring men and women. Of course, reading plays are no exception. Also Therefore The Plays try to present a person’s biography through narration or illustration and theatrical literature should be able to evoke memories in order to be established in the public minds and in still the culture of community. Since the memory is a physical reality with a concept beyond a position or origin as a container for events, it helps the human mind to record memories. It is also a more accurate definition of memory can said the memory is the recall of events and events experienced by the person through the recall of people, objects, places and experiences, and by the use of constructs and associations of meanings. Memory can be individual or collective and Collective memories are events, that are remembered by a group of people who are involved in building and shaping that memory. The more people remember that shared memory, the greater the semantic and collective burden of that memory and the more it is divided into two holistic and partial holists that if the memory has a very specific, prominent and unbalanced situation, it is better than the holistic method for Use it to record it, and if it is a typical, slightly memorable incident memoir, record it in detail. Therefore, a partial approach should be used in memorizing plays, as this will have a greater impact on the audience. Therefore, the present study tries to examine the role of the importance of memory in the characters of Dream in an Empty Cup, The Monsters, and The Language of the Wild Black berries. To achieve this goal, it first examines the plays and their structures and then it addresses the memory and it is importance in the characters of plays by using a descriptive - analytical research method. The results indicate that the characters in the plays the characters played a significant role in memories based on the types of dialogs, narrations and their powers of words. Among the three selected plays, the play of "The Language of the Wild Blackberries" plays has higher effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plays
  • Memory
  • Naghmeh Samini
  • Dream in an Empty Cup
  • The Monsters
  • The Language of the Wild Blackberries