نقش حسی و نمادین رنگ در انیمیشن سینمایی عروس مرده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد/ دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیئت علمی گروه انیمیشن وسینما، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه انیمیشن و سینما، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ایران

چکیده

فیلمساز اثر سینمایی با عناصر مختلف دیداری از جمله رنگ تلاش می‌کند تنوعی از احساس و هیجان شخصیت را مفهومی و به بیننده منتقل کند. پژوهش حاضر، با روش کیفی و رویکرد توصیفی ـ تحلیلی، در پی شناخت و بیان نقش رنگ در انیمیشن عروس مرده است. مفاهیم حسی و نمادین رنگ در فیلم، با نظریة رنگ یوهانس ایتن هماهنگی دارد. قهرمان داستان، درگیر دو جهان مردگان و زندگان است. دو پالت رنگی این جهان‌ها در تضاد با هم از ترکیب رنگهای سرد و گرم تشکیل شده‌اند، پالتها تداعی‌گر کیفیت مناسبات حاکم بر دو جهان زندگان و مردگان بوده و جلوة نمادینی به فضا، روابط و عواطف شخصیتهای داستان می‌دهند. بنا بر یافته‌ها، اماکن دو جهان یادآور دورة ویکتوریای قرن نوزدهم بریتانیا بوده که پردازش رنگی فضای غالب، این محیط‌ها را در راستای روایتگری درونمایه‌های روانی شخصیتها و ماجراها قرار می‌‌دهد. در نتیجه، طراحی هدفمند رنگ سبب تضاد مفهوم رایج این دو جهان شده، به طوریکه رنگها دنیای زنده‌ها را سرد و افسرده و جهان مردگان را گرم و سرزنده جلوه می‌دهند، جهان زندگان دارای وجه عینی و رنگها با ارجاع واقعگرایانه و جهان مردگان، دنیای برساختة خیالی فیلمساز است که در ایجاد هویت فرضی آنها رنگ نقش اصلی را ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Emotional and Symbolic Role of Color in Corpse Bride 2005

نویسندگان [English]

  • Fateme Dorini 1
  • Sayed Najmedin Amir Shahkarami 2
  • Amir Hassan Nedaei 3
1 MA Animation, Tarbiat Modares University
2 Animation and Cinema, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Animation and Cinema Dep., Faculty of Arts and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The article investigates the symbolic and emotional roles of color in Corpse Bride (2005), a full-length stop-motion film directed by Tim Burton & Mike Johnson. Using a qualitative research method, the aspects of the occurrence period of the story, such as its historical era and sociocultural conditions, are studied to shed light on the method of color utilization in illustrating the characters and where they live. The applied colors in the film’s scenes convey emotional impressions and symbolic meanings, which can be attributed to the theories of color aesthetics expressed by Johannes Itten. Both the lighting color and color of visual elements in the scenes of the film imply various meanings, reflecting the characters' moods and feelings as well as their social, cultural contexts and the atmosphere of their place. Burton was successful in this attempt as he used colors and color artfully for the right times and places of the story. Generally, in Burton’s films, the protagonist journeys to a colored world, sometimes through a means of transition or by passing through a rabbit-hole. In Corps Bride, the hero struggles between the two dead and living worlds. One is designed in a boring and miserable atmosphere as like a living world which is, in contrast with its parallel dead world, which is colorful, has vitality of life and freeness. The living world is concurrent with the Victorian Era (19th century in Britain), experiencing the dominant issues of the Industrial Revolution. As the story takes place in this era, the study describes how the applied colors work as the elements showing the moods and emotional feelings of the characters who live conditions the existing conditions of their own worlds. Burton has presented such a difference through using types of opposing colors. Two color palettes constitute the color values utilized to depict the world. Each palette contains colors to help reflect particular traits of its own world which root in its ruling ideology and the hero’s attitudes, behaviors and beliefs. Therefore, the colors in the dead world are pure saturated values that depict a pleasant atmosphere, whereas a range of saturated values in gray illustrate the living world to be depressing and gloomy. In fact, Burton reveals the unhappy feelings of the living world through a series of combined gray colors to show its residents in their own society involved with strict matters and hardships. The film shows two types of worlds, one extracted from the real world and the other comes from his imagination. Although they both display the places of a story, they are considerably different in terms of their creation as parts of visual elements for an animated film. Developing the living world’s concept, Burton might be assisted by experiences of the real world as he knows, as well as studying the Victorian era, while creation of the dead world was only dependent on his imagination of such an unseen world. Thus, the main significant reason for showing these objective and subjective worlds was the particular utilization of color in order to make understandable each of which.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Animation
  • Color
  • Color Lightings
  • Tim Burton
  • Corpse Bride