دوره و شماره: دوره 27، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-72 
بررسی تطبیقی نغمه‌های رباب از دیدگاه فارابی با گام زارلَن

صفحه 27-36

10.22059/jfadram.2022.329705.615592

فرشاد شیخی؛ فرهاد شیخی؛ نیلوفر بدری کوهی؛ پریسا مهرعلی زاده