دوره و شماره: دوره 17، 1(بهاروتابستان 1391) - شماره پیاپی 1312095، بهمن 1391، صفحه 1-90 (45 هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی)