کلیدواژه‌ها = موسیقی دستگاهی
نقشِ تحریرها در صورت‌بندیِ گوشه‌های ایرانی

دوره 19، 1(بهار و تابستان 1393)، فروردین 1393، صفحه 37-46

10.22059/jfadram.2014.50014

علی کاظمی