نویسنده = ساسان فاطمی
تأثیرپذیری در موسیقی عاشیقی ترکان قشقایی

دوره 27، شماره 4، آذر 1401، صفحه 17-24

10.22059/jfadram.2022.346575.615690

شیما حسن‌زاده؛ ساسان فاطمی