نویسنده = بهروز محمودی بختیاری
کارکرد خاطره از منظر «جریان سیال ذهن»: بررسی نمایشنامۀ خانمچه و مهتابی اثر اکبر رادی

دوره 27، شماره 3، آبان 1401، صفحه 37-44

10.22059/jfadram.2022.344076.615678

بهروز محمودی بختیاری؛ پگاه رضا پور؛ مریم دادخواه تهرانی


هژمونی مردانه در گزیده ای از نمایشنامه های هنریک ایبسن، با رویکرد تحلیل محتوا

دوره 26، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 13-21

10.22059/jfadram.2021.308264.615462

سعید کریمی؛ مهدی سلطانی سروستانی؛ بهروز محمودی بختیاری


مفهوم خشونت در گفتمان با نگاهی به فیلم "پنهان" اثر میشائل هانکه

دوره 25، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 5-14

10.22059/jfadram.2018.241563.615127

سپیده سامی؛ احمد الستی؛ بهروز محمودی بختیاری


تبارشناسی دلقک در نمایش سنتی ایران

دوره 19، 1(بهار و تابستان 1393)، فروردین 1393، صفحه 47-58

10.22059/jfadram.2014.50015

نغمه ثمینی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ محمد باقر قهرمانی؛ شیوا مسعودی