دوره و شماره: دوره 18، 1(بهار و تابستان1392) - شماره پیاپی 1، تیر 1392 
بررسی تطبیقی درجه‌بندی سنتی با خواص آکوستیکی حقیقی چوب گردو جهت سنتور‌سازی*

صفحه 23-32

10.22059/jfadram.2013.36429

سیده زهرا شریفی سوسری؛ کامبیز پورطهماسی؛ آیدا س¬گلپایگانی؛ ایریس برمود


بازی و اهمیت آن در نمایش

صفحه 45-54

10.22059/jfadram.2013.36431

سیاوش آقازاده مسرور؛ نغمه ثمینی