دوره و شماره: دوره 18، 1(بهار و تابستان1392) - شماره پیاپی 1، شهریور 1392 
بررسی تطبیقی درجه‌بندی سنتی با خواص آکوستیکی حقیقی چوب گردو جهت سنتور‌سازی*

صفحه 23-32

سیده زهرا شریفی سوسری؛ کامبیز پورطهماسی؛ آیدا س¬گلپایگانی؛ ایریس برمود


بازی و اهمیت آن در نمایش

صفحه 45-54

سیاوش آقازاده مسرور؛ نغمه ثمینی