کلیدواژه‌ها = مخاطب
رویکرد پدیدارشناسانه به دریافت مخاطب در نمایش عروسکی

دوره 22، شماره 2، مهر 1396، صفحه 147-154

10.22059/jfadram.2017.237902.615104

محمدباقر قهرمانی؛ پوپک عظیم پورتبریزی؛ سمیه میرزاحسینی