وقوع امر مضاعف درجاندار انگاری اشیا بی جان در تئاتر عروسکی و بررسی آن در داستان مرد شنی اثر هوفمان( علمی- پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد نمایش عروسکی دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی دانشگا تهران

چکیده

چکیده
امر مضاعف به خصلتی پارادوکسی اطلاق می شود که ابژه در آن واحد جاذبه و دافعه ایجاد می کند و یک جور تنافر در قوای شناخت پدید می آورد و ممکن است به طرزی ناراحت کننده خود را نشان دهد و در حالی که ممکن است آشنا به نظر برسد غریبه نیز جلوه می کند هدف از مطالعه حاضر چگونگی پدید آمدن امر مضاعف در آثار عروسکی است که تسریع کننده ی ارتباط سه جانبه عروسک ، بازی دهنده و تماشاگر و برای باور به زنده بودن در طول اجرا است . به همین منظور در ابتدا به نظریه دریافت که به مواجه مخاطب با اثرهنری و درک و تفسیر آن برای رسیدن به نوعی شناخت وضع شده پرداخته می شود و در ادامه با تکیه بر نظریه دوبینی که فرآیند تخیل تماشاگر برای زنده انگاری اشیا و عروسک ها بر روی صحنه را مورد مکاشفه قرار می دهد وقوع امر مضاعف تبیین می شود .روش تحقیق توصیفی ، تحلیلی ، کتب و مقالات خارجی و داخلی و استفاده از منابع کتابخانه ای است . در این مطالعه با در نظر گرفتن معانی امر مضاعف و با نگاهی به داستان مرد شنی اثر هوفمان و چگونگی وقوع امر مضاعف به بررسی آن در حوزه تئاتر عروسکی پرداخته می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The uncanny Occurrence of Living Objects in Puppet Theater in the Hoffman's story "sand man"

نویسندگان [English]

  • sheyda lotfi 1
  • poupak azimpour 2
  • shiva massoudi 3
1 master of puppet theater . university of Tehran
2 faculty member , university of tehran
3 faculty member . university of Tehran
چکیده [English]

Uncanny refers to a paradoxical feature in which the object creates attraction and repulsion at the same time and creates a kind of hatred in the forces of cognition and may show itself in a disturbing way . and while it may seem familiar the stranger seems to be aiming at how happens in puppet performance which accelerates the three-way communication between the puppet, the puppeteer and the spectator and to believe that puppet or object is alive during the performance. For this purpose, at first, it realized the theory of perception which the audience is faced with an art work and he is understanding and interpretation in order to achieve a kind of established knowledge. and then, based on the theory of double vision that reveals the spectator's imagination to bring objects and puppets to life on the stage, the occurrence of an uncanny is explained. The research method is descriptive, analytical, foreign and domestic books and articles, and the use of library resources .The method of research is descriptive, analytical, foreign and external literature and the use of library resources. In this study, by considering the uncanny's meanings and by looking at the story of the "Sand Man " by Frederick Hoffman's how it will happen, he examines it in the area of the Puppet Theatre.

Sigmund Freud is one of those who has seriously addressed this issue in the field of psychoanalysis. And published an article on this issue .It can be a change of personality, both male and female. On the other hand it can be dolls that are smaller than the main character but the fact is that brides are bigger than they represent. Because dolls can be a form of personality and there are multiple characters in each person .The characters are divided into several parts. A single character, a character who has lost and has to fight to gain identity and memory. The character must go deep into his childhood to understand himself and to deepen his memories and to discover the secret that lies within him
In our dreams, our subconscious speaks to us and uses symbols to tell us how we feel. But our subconscious uses metaphorical images that have multiple meanings; Their shape reflects the unconscious self-consciousness of the personality. Because in an unconscious world like ours, it is not rational and details can have more impact than big events .The doll also has immortality compared to human, a puppet does not die but the human dies, but the scene is a place for the subconscious and the world is within the characters This enigmatic uncanny comes from the heart of the story itself, where it understands how the subconscious acts of magic and how it is hidden in the meaning of things, and that something else is replaced. Like the metamorphosis that happens in humans
uncanny arise from the relationship between man and his subconscious and strive to create the subconscious within the scene with conflict and love and tranquillity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Puppet
  • Puppeteer
  • Uncanny
  • Audience
  • Double vision
  • perception theory
جکسون . رزماری . 1383 . رویکرد های روانکاوانه به فانتاستیک. ترجمه لیلا اکبری . نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حری . ابوالفضل . 1393 . کلک خیال انگیز . تهران . نشر نی
فولسدال. داگفین . 1375 . آوای هوسرل درباره بداهت و توجیه . ترجمه منوچهر بدیعی . نشر فرهنگ
کوهن . جاش . 1395 . چگونه فروید بخوانیم . ترجمه صالح نجفی . تهران . نشر نی
کومینز . لورنس .1387 . زبان عروسک . ترجمه شیوا مسعودی . تهران . نشر نمایش
 ر.ک . لاکان . ژاک . 1395 . دیالکتیک نگریستن و نگریسته شدن . ترجمه دکتر مهدی ملک . نشر نی
تیلیس . استیو . 1393. زیبایی شناسی عروسک . ترجمه پوپک عظیم پور . تهران . نشر قطره
E.T.A. Hoffmann.The sandman.1967. New yourk
Jackson.Rosemary.1981 . Fantasy: The literature of subversion . New yourk . Methuen
Morton . David .2013 . Transcending the inanimate: Evoking the sublime in puppet _based performance . Canada:Queensland university of technology creative in dustries faculty Drama
http://courses.washington.edu/freudlit/Uncanny.Notes . Sigmund . Freud. 1991 . The uncanny
Iser, Wolfgang (1972), “The Reading Process: A Phenomenological Approach”, New Literary
History, Vol. 3, No. 2