کلیدواژه‌ها = تئاتر
رویکرد پدیدارشناسانه به دریافت مخاطب در نمایش عروسکی

دوره 22، شماره 2، مهر 1396، صفحه 147-154

10.22059/jfadram.2017.237902.615104

محمدباقر قهرمانی؛ پوپک عظیم پورتبریزی؛ سمیه میرزاحسینی


درآمدی بر اقتصاد تئاتر در ایران

دوره 18، 2 (پاییز و زمستان1392)، دی 1392، صفحه 13-20

10.22059/jfadram.2014.36475

حمیدرضا افشار


بررسی نسبت نور، سایه و تاریکی با تئاتردر قبل و بعد از آدولف آپیا

دوره 2، شماره 41، آبان 1390، صفحه 33-42

اسماعیل شفیعی؛ جلیل خلیل آذر


ارزش های تربیتی تئاتر کودک

دوره 2، شماره 40، مرداد 1390، صفحه 65-72

یدالله وفاداری؛ مصطفی مختاباد؛ حبیب الله لزگی